Gramps 5.2 Wiki Manual - Reports - part 6/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Naspäť na Register správ.Fig. 13.6.1 Správy >Textové správy>... Prehľad ponuky

V tejto časti sú popísané rôzne Textové správy dostupné v programe Gramps.

Textové správy

Textové zostavy predstavujú požadované informácie ako formátovaný text. Väčšina možností je pre textové zostavy spoločná, preto budú opísané v časti Spoločné možnosti.

Spoločné možnosti

Spoločné možnosti pre textové zostavy sú názov súboru výstupu, formát výstupu, zvolený štýl, veľkosť a orientácia strany. V prípade HTML zostáv nie sú k dispozícii žiadne informácie o stránke. Namiesto toho možnosti HTML zahŕňajú výber šablóny HTML, ktorá je k dispozícii v programe Gramps alebo vami definovanú vlastnú šablónu. Voliteľne možno výkazy okamžite otvoriť pomocou predvolenej aplikácie.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Voľby použité v zostavách sú trvalé: napr. každá zostava si pamätá predtým použité voľby.


Možnosti, ktoré sú špecifické pre danú zostavu, budú popísané priamo v položke danej zostavy a na Odkazy na príkazový riadok.

Pre každú zostavu je k dispozícii obrazovka, ktorá má v hornej časti záložky (ako Možnosti papiera...) a v dolnej časti Možnosti dokumentu. Počet záložiek sa líši v závislosti od zostavy.

Možnosti papiera

Fig. 13.6.2 Možnosti papiera - karta pre textové správy

Pomocou záložky Možnosti papiera môžete zmeniť:

 • Formát papiera
  • Veľkosť List' (predvolené nastavenie)
  • Šírka (<kód>8,50</kód> v predvolenom nastavení)
  • Výška (11.00 in. default)
  • Orientácia Na výšku' (predvolené)
 • Okraje
  • Vľavo(1.00 in. default)
  • Vpravo(1.00 in. default)
  • Hore(1.00 in. default)
  • Dole(1.00 in. default)
 • {
  Metrický : či sa majú použiť metrické hodnoty alebo nie (in. alebo cm.). (začiarkávacie políčko v predvolenom nastavení nie je začiarknuté)


Možnosti dokumentu

Fig. 13.6.3 Možnosti dokumentu - predvolené nastavenia karty pre textové správy (Plain Text - vybraný výstup)

Nižšie uvedené možnosti sa mierne zmenia v závislosti od zvoleného výstupného formátu.

 • Výstupný formát: vyberte výstupný formát:
  • Tlač...
  • PDF dokument
  • HTML
  • Otvoriť text dokumentu
  • PostScript
  • Dokument RTF
  • LaTex
  • Obyčajný text
 • Otvoriť pomocou predvoleného prehliadača: môžete označiť, že chcete otvoriť vytvorený dokument vo vašom predvolenom prehliadači. (začiarkávacie políčko je v predvolenom nastavení nezačiarknuté)
 • Názov súboru:} predvolená hodnota je /home/<užívateľské meno>/<názov rodokmeňa><názov správy>.txt.
 • Štýl: (predvolená hodnota je predvolené). Pomocou tlačidla Editor štýlu... môžete pridávať štýly dokumentov.
 • Znaky na riadok: (<kód>72</kód> predvolené)


Správa o hlásení

Fig. 13.6.4 Ahnentafel Report - Textové reporty - prehľad výstupných príkladov

Táto správa obsahuje zoznam Aktívnej osoby a jej predkov spolu s ich životnými údajmi.

Správu Ahnentafel môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy -> Správa Ahnentafel...}

Osoby sú číslované špeciálnym spôsobom, ktorý je zavedeným štandardným Genealogický číslovací systém nazývaným Ahnentafel. Táto správa má niektoré Ahnentafel špecifické možnosti štýlu v Editore štýlov prístupnom cez tlačidlo Style Editor....

Aktívna osoba má číslo 1. Jeho otec a matka majú čísla 2 a 3.

Toto pravidlo platí pre každú osobu pri postupe v generáciách späť: rodičia otca majú čísla 4 a 5 a rodičia matky majú čísla 6 a 7, otcovia majú vždy párne a matky nepárne čísla.

Preto pre každú osobu s číslom N v tomto strome sú čísla otca 2N a matky 2N+1.

    osoba = n
    otec = 2n
    matka = 2n+1

Každý záznam bude pozostávať z jedného odseku a mal by obsahovať nasledujúci obsah:

 • Číslo osoby.
 • Meno osoby.
 • Údaje o narodení, ak sú k dispozícii.
 • Informácie o úmrtí, ak sú k dispozícii.
 • Informácie o pohrebe, ak sú k dispozícii

Pozri tiež common options

Možnosti správy

Fig. 13.6.5 Ahnentafel Report - Textové reporty - Možnosti reportu - predvolené možnosti karty
 • {Stredová osoba: stredová osoba pre správu, predvolené nastavenie je aktuálna aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena stredovej osoby.
 • Generácie: 10 predvolené) Počet generácií, ktoré sa majú zahrnúť do správy.
 • Identifikátor rodiny: či sa má zahrnúť identifikátor rodiny.
  • Nezahŕňať' predvolené
  • zahrnúť
 • {
  Page break between generations Či sa má po každej generácii začať nová stránka (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté).
 • {
  Pridať zalomenie riadkov za každým menom Označuje, či má za názvom nasledovať zalomenie riadku (zaškrtávacie políčko je predvolene nezačiarknuté).


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.6 Ahnentafel Report - Textové reporty - Možnosti reportu (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia názvov. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Hlásenie o narodeninách a výročiach

Fig. 13.6.7 Správa o narodeninách a výročiach - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Táto správa poskytuje rovnaké informácie ako Calendar report, ale v textovom formáte.

Správu o narodeninách a výročiach si môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Správa o narodeninách a výročiach...
Pozri tiež Obecné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.8 Správa o narodeninách a výročiach - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty
 • Filter: - Vyberte filter, ktorý sa má použiť na správu. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Celá databáza (predvolené nastavenie)
  • Potomkovia aktívnej osoby
  • Rodiny potomkov aktívnej osoby
  • Predkovia aktívnej osoby
  • Osoby so spoločným predkom s aktívnou osobou
  • Každý vlastný filter, ktorý ste vytvorili, bude uvedený pod ostatnými možnosťami.
 • Filter Osoba: Centrálna osoba pre filter. Predvolené nastavenie je Aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena osoby filtra.
 • Titul Text: <kód>Hlásenie o narodeninách a výročí</kód> (predvolené) - Názov hlásenia
 • Oblasť textu 1: Hlásenie o mojich narodeninách (predvolené) - Prvý riadok textu v spodnej časti hlásenia
 • Textová oblasť 2: Produced with Gramps (predvolené) - Druhý riadok textu v spodnej časti správy
 • Textová oblasť 3: http://gramps-project.org/ (predvolené) - Tretí riadok textu v spodnej časti správy


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.9 Správa o narodeninách a výročiach - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • Formát mena: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát mena:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Include only living people (začiarkávacie políčko predvolene začiarknuté) Zahrnúť do správy len žijúce osoby.
 • Preklad:} Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.


Obsah

Fig. 13.6.10 Správa o narodeninách a výročiach - textové správy - obsah - predvolené možnosti karty
 • Rok správy: vyplňte rok. Predvolené nastavenie je aktuálny rok.
 • Krajina pre sviatky: Vyberte krajinu, v ktorej sa majú zobraziť súvisiace sviatky. V predvolenom nastavení sa nezobrazujú žiadne.
 • Prímeno narodenín: Vyberte zobrazené priezvisko vydatej ženy.
  • Manželky používajú svoje vlastné priezvisko (predvolené)
  • Manželky používajú manželovo priezvisko (z prvej uvedenej rodiny)
  • Manželky používajú manželovo priezvisko (z poslednej uvedenej rodiny)
 • Vzťahuje sa na narodeniny: Či sa majú do kalendára zahrnúť narodeniny (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Vziať výročia: Či sa majú do kalendára zahrnúť výročia (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Zahrnúť vzťahy k stredovej osobe Či sa majú zahrnúť vzťahy k filtrujúcej osobe (Poznámka: pomalšie vytváranie správy) (začiarkávacie políčko predvolene nezačiarknuté)


Kompletná správa o jedincovi

Fig. 13.6.11 Kompletná správa o jedincovi - textové správy - prehľad výstupných príkladov

Táto správa poskytuje individuálne súhrny.

Úplný individuálny výkaz si môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Úplný individuálny výkaz...}

Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.12 Kompletná individuálna správa - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty

Výhodou tejto zostavy je možnosť špecifického filtrovania. V závislosti od voľby filtra (len aktívna osoba, jej potomkovia, jej predkovia alebo celá databáza) môže správa obsahovať jeden až mnoho jednotlivých súhrnov. Ďalšou možnosťou tejto zostavy je zahrnutie informácií o zdroji pri výpise udalostí.

 • Filter: vyberte si medzi
  • Celá databáza (predvolené nastavenie)
  • Potomkovia aktívnej osoby
  • Rodiny potomkov aktívnej osoby
  • Predkovia aktívnej osoby
  • Ľudia so spoločným predkom s aktívnou osobou
 • Filter osoby: Centrálna osoba pre správu.
 • Zoznam udalostí chronologicky (štandardne začiarknuté políčko)
 • Page break before end notes (predvolene nezačiarknuté políčko)


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.13 Kompletná individuálna správa - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • Formát názvu: Vyberte formát zobrazenia názvov. Vyberte si z možností Priezvisko, daná prípona (predvolené) / daná prípona priezviska / daná / hlavné priezviská, daná patronymická prípona / PRIEZVISKO, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarknuté políčko)
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich osobách
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť v správe. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Include

Fig. 13.6.14 Kompletná individuálna správa - Textové správy - Zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • Vložiť poznámky (štandardne začiarknuté políčko)
 • Include Source Information (štandardne začiarknuté políčko)
 • Include source notes (políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Include Photo/Images from Gallery (políčko je predvolene začiarknuté)


Include (2)

Fig. 13.6.15 Kompletná individuálna správa - Textové správy - Zahrnúť (2) - predvolené možnosti karty
 • {Identifikátor gramoplatne:, či sa majú zahrnúť identifikátory gramoplatne.
  • Nezahŕňať' predvolené nastavenie
  • zahrnúť
 • Začleniť značky (predvolene začiarknuté políčko)
 • Include Attributes (štandardne začiarknuté políčko)
 • Include Census Events (štandardne začiarknuté políčko)
 • Zahrnúť vzťahy k stredovej osobe Či sa majú zahrnúť vzťahy k filtrujúcej osobe (Poznámka: pomalšie vytváranie správy) (zaškrtávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Sekcie

Fig. 13.6.16 Kompletná individuálna správa - textové správy - sekcie - predvolené možnosti karty

Používa sa, ak sa vyžaduje samostatná sekcia.

 • Skupiny udalostí:
  • Rodina (štandardne začiarknuté políčko)
  • Religious (Štandardne začiarknuté políčko)
  • Povolanie (políčko je štandardne začiarknuté)
  • Academic (políčko je štandardne začiarknuté)
  • Travel (políčko je štandardne začiarknuté)
  • Legal (políčko je štandardne začiarknuté)
  • Residence (Štandardne začiarknuté políčko)
  • Other (Štandardne začiarknuté políčko)
  • Custom (Štandardne začiarknuté políčko)


Súhrnná správa o databáze

Fig. 13.6.17 Súhrnná správa o databáze - textové správy - prehľad výstupných príkladov

Táto zostava zobrazuje celkové štatistiky týkajúce sa počtu osôb každého pohlavia, rôzne štatistiky neúplných záznamov, ako aj štatistiky rodín a médií.

Súhrnnú správu databázy môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Súhrnná správa databázy...}.

Správa zobrazuje rozpis nasledujúcich informácií pre otvorený rodokmeň

Zobrazujú sa čísla v jednotlivých kategóriách

 • Jednotlivci:
  • Počet jednotlivcov:
  • Ženy:
  • Jedinci s neznámym pohlavím:
  • Neúplné mená:
  • Jednotlivci, u ktorých chýba dátum narodenia:
  • Odpojené osoby:
  • Jedinečné priezviská:

Jednotlivci s mediálnymi objektmi: ** Jednotlivci s mediálnymi objektmi: ** Jednotlivci s mediálnymi objektmi:

 • Rodinné informácie:
  • Počet rodín:
 • Mediálne objekty:
  • Počet jedinečných mediálnych objektov:
  • Celková veľkosť mediálnych objektov: v MB(megabajtoch)
 • Chýbajúce mediálne objekty: zobrazia sa názvy súborov všetkých chýbajúcich mediálnych objektov.

Informácie uvedené v tejto správe sú rovnaké ako v Statistics Gramplet.

Pozri tiež obvyklé možnosti.

Možnosti hlásenia

Fig. 13.6.18 Súhrnná správa databázy - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti záložky
 • Vziať údaje označené ako súkromné (štandardne zaškrtnuté políčko)
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich osobách
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý treba považovať za život: 0(predvolené) - Či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých ľuďoch.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.


Správy o potomkoch

Fig. 13.6.19 Zostupná správa - textové zostavy - prehľad výstupných príkladov

Táto zostava prezentuje potomkov Aktívnej osoby so stručným popisom v odsadenom štýle.

Správu o potomkoch môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Správa o potomkoch...}.
Pozri tiež spoločné možnosti

Možnosti správy

Fig. 13.6.20 Zostupná správa - Textové zostavy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti záložky

Jediná špecifická možnosť sa týka počtu generácií dopredu, ktoré sa majú zohľadniť.

 • Center Person: stredová osoba pre správu, predvolene je to aktuálna aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena stredovej osoby.
 • Číselný systém: číselný systém, ktorý sa má použiť.
 • Generácie: (<kód>10</kód> predvolené) Počet generácií, ktoré sa majú zahrnúť do správy.
 • Zobraziť informácie o manželstve Či sa majú v správe zobrazovať informácie o manželstve. (začiarkávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté)
 • Show divorce info Či sa majú v správe zobrazovať informácie o rozvode. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Zobraziť duplicitné stromy Či sa majú v správe zobrazovať informácie o duplicitných rodokmeňoch. (v predvolenom nastavení je začiarkávacie políčko začiarknuté)


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.21 Správa potomka - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti záložky
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Podrobná správa o predkoch

Fig. 13.6.22 Podrobná správa o predkoch - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Táto správa sa podrobne zaoberá predkami aktívnej osoby, vrátane celého radu životných údajov, ako aj sobášov, podľa číslovania Sosa-Stradonitz/Ahnentafel. Má mnoho spoločných vlastností s Podrobnou správou o potomkoch (pozri nižšie).

Podrobnú správu o predkoch môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Podrobná správa o predkoch...
Pozrite si tiež spoločné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.23 Podrobná správa o predkoch - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty

Správa je štruktúrovaná pomocou Ahnentafel štandardného číslovania.

 • Stredná osoba: stredná osoba pre správu, predvolene je to aktuálna aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena stredovej osoby.
 • Sosa-Stradonitz číslo: (1 predvolené) Číslo Sosa-Stradonitz centrálnej osoby.
 • Generácie: (10 predvolené) Počet generácií, ktoré sa majú zahrnúť do správy.
 • Identifikátor gramov: či sa majú zahrnúť identifikátory gramov.
  • Nezahŕňať' predvolené
  • zahrnúť
 • {
  Page break between generations: Či sa má po každej generácii začať nová stránka. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Page break before end notes: či sa má začať nová stránka pred koncovými poznámkami (políčko je štandardne nezačiarknuté)


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.24 Podrobná správa o predkoch - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Edit > Display na karte Name format:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • 1 Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Content

Fig. 13.6.25 Podrobná správa o predkoch - textové správy - obsah - predvolené možnosti karty
 • {
  Use Complete Sentences: či sa majú používať úplné vety alebo stručný jazyk (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté).
 • {
  Use full dates instead of only the year: či sa majú namiesto roku používať celé dátumy (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté).
 • Compute death age: či sa má vypočítať vek osoby pri úmrtí (predvolene začiarknuté políčko)
 • Omit duplicate ancestors: či sa majú vynechať duplicitní predkovia (štandardne začiarknuté políčko)
 • Use callname for common name: či sa má ako meno použiť meno volaného. (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Include

Fig. 13.6.26 Podrobná správa o predkoch - Textové správy - Zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • Include children: či sa majú uviesť deti (zaškrtávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Include spouses of children: či sa majú uviesť manželia/manželky detí (zaškrtávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Include events: Či sa majú zahrnúť udalosti. (zaškrtávacie políčko v predvolenom nastavení nie je začiarknuté)
 • Include other events: Či sa majú zahrnúť aj iné udalosti, na ktorých sa ľudia zúčastnili (políčko je predvolene nezačiarknuté).
 • Vložiť odkaz na potomka do zoznamu detí: či sa majú do zoznamu detí pridať odkazy na potomkov (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté).
 • Vložiť fotografie/obrázky z galérie (začiarkávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté)


Include (2)

Fig. 13.6.27 Podrobná správa o predkoch - Textové správy - Zahrnúť (2) - predvolené možnosti karty
 • Vložiť poznámky (štandardne začiarknuté políčko)
 • Include sources (štandardne políčko nezačiarknuté)
 • Include source notes (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Include attributes (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Include addresses (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Include alternative names (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Chýbajúce informácie

Fig. 13.6.28 Podrobná správa o predkoch - textové správy - chýbajúce informácie - predvolené možnosti karty
 • {
  Nahraďte chýbajúce miesta pomocou ___: (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Nahrádzanie chýbajúcich dátumov prázdnymi miestami: (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Podrobná správa o potomkoch

Fig. 13.6.29 Podrobná správa o potomkovi - textové správy - prehľad výstupných príkladov

Táto správa sa podrobne zaoberá potomkami aktívnej osoby podľa generácií, pričom nadväzuje na genealogickú tradíciu textových správ o potomkoch podľa generácií. Jej cieľom je poskytnúť všetky dôležité funkcie, ktoré sa očakávajú v týchto klasických formátoch potomkov, a získala vplyv z rôznych zdrojov. Tím Gramps považuje za jeden zo svojich cieľov životaschopnosť prijatia tejto správy profesionálnymi genealogickými inštitúciami na celom svete. V dôsledku toho ide o správu, ktorá sa dá do veľkej miery prispôsobiť.

Správa obsahuje celý rad životných informácií, sobášov a (voliteľne) poznámok a informácií o manželoch. Medzi početné možnosti patrí počet generácií dopredu, ktoré sa majú zohľadniť, či sa má vypočítať vek, štýl textu medzi úplným a stručným a či sa majú zahrnúť obrázky. Správa štandardne využíva číslovanie Henryho štýlu a ako možnosti ponúka d'Abovilleho štýlu číslovania a Registrového štýlu číslovania.

Podrobnú správu o potomkoch môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Podrobná správa o potomkoch...
Pozri tiež bežné voľby.

Možnosti správy

Fig. 13.6.30 Podrobná správa o potomkoch - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty
 • Center Person: centrálna osoba pre správu, predvolene je to aktuálna aktívna osoba.
  • Vyberte inú osobu tlačidlo. - Zmena stredovej osoby.
 • Číslovací systém: číslovací systém, ktorý sa má použiť.
  • Henryho číslovanie (predvolené)
  • Číslovanie d'Aboville
  • Číslovanie záznamov (upravený register)
 • Štruktúra správy: Ako sú ľudia usporiadaní v správe
  • Zobraziť osoby podľa generácií (predvolené)
  • zobrazovať osoby podľa rodokmeňa
 • Generácie: (10 predvolené) Počet generácií, ktoré sa majú zahrnúť do správy.
 • Identifikácia rodov: či sa majú zahrnúť identifikácie rodov.
  • Nezahŕňať' predvolené
  • zahrnúť
 • {
  Page break between generations: Či sa má po každej generácii začať nová stránka. (zaškrtávacie políčko v predvolenom nastavení nezačiarknuté)
 • Page break before end notes: či sa má začať nová stránka pred koncovými poznámkami (zaškrtávacie políčko je štandardne nezaškrtnuté)


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.31 Podrobná správa o potomkoch - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkavacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Content

Fig. 13.6.32 Podrobná správa o potomkoch - textové správy - obsah - predvolené možnosti záložky
 • {
  Používať úplné vety: či sa majú používať úplné vety alebo stručný jazyk (predvolené začiarkavacie políčko je začiarknuté).
 • Použiť celé dátumy namiesto iba roku: či sa majú namiesto roku používať celé dátumy (predvolene zaškrtnuté políčko).
 • Vek pri úmrtí: či sa má vypočítať vek osoby pri úmrtí (predvolene začiarknuté políčko)
 • Použiť meno volajúceho pre spoločné meno: či sa má meno volajúceho použiť ako meno. (zaškrtávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Include

Fig. 13.6.33 Podrobná správa o potomkoch - textové správy - zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • {
  Vziať deti: či sa majú uviesť deti (zaškrtávacie políčko je predvolene začiarknuté).
 • Vziať manželov detí: či sa majú uviesť manželia detí (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • {
  Include spouses (zaškrtávacie políčko je štandardne nezaškrtnuté)
 • Include spouse reference (zaškrtávacie políčko v predvolenom nastavení nezačiarknuté)
 • Include events (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Vložiť odkaz na potomka do zoznamu potomkov: či sa majú do zoznamu potomkov zahrnúť odkazy na potomkov (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Vložiť fotografie/obrázky z galérie (zaškrtávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté)


Include (2)

Fig. 13.6.34 Podrobná správa o potomkoch - Textové správy - Zahrnúť (2) - predvolené možnosti karty
 • Vložiť poznámky (štandardne zaškrtnuté políčko)
 • Include sources (štandardne políčko nezačiarknuté)
 • Include sources notes (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Include attributes (štandardne políčko nezačiarknuté)
 • Include addresses (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Include alternative names (zaškrtávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté)
 • Zaradiť znak postupnosti ("+") do zoznamu detí (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Vložiť cestu k počiatočnej osobe (políčko je predvolene nezačiarknuté)


Chýbajúce informácie

Fig. 13.6.35 Podrobná správa o potomkoch - textové správy - chýbajúce informácie - predvolené možnosti záložky
 • Nahraďte chýbajúce miesta pomocou ___: (začiarkávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté)
 • Nahrádzanie chýbajúcich dátumov prázdnymi miestami: (začiarkávacie políčko je predvolene nezačiarknuté)


Správa o konci línie

Fig. 13.6.36 Správa na konci riadku - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Toto poskytuje zoznam posledných známych predkov osoby s rodokmeňom zoradených podľa generácií.

Správu o konci línie môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Správa o konci línie...}.
Pozrite si tiež spoločné možnosti

Možnosti správy

Fig. 13.6.37 Správa o konci línie - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty
 • Center Person: centrálna osoba pre správu, predvolene je to aktuálna aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena stredovej osoby.
 • Formát mena: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát mena:. Alebo na prepísanie tohto nastavenia pre správu vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Zahrnúť údaje označené ako súkromné (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená nahradené a údaje odstránené
  • Nie je zahrnuté
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display záložke pre možnosť Date format:.
  • YYYY-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14.3.2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Správa o rodinnej skupine

Fig. 13.6.38 Správa o skupine rodín - textové správy - prehľad výstupov príkladov

Týmto sa vytvorí správa o rodinnej skupine, v ktorej sa zobrazia informácie o súbore rodičov a ich detí.

Hlásenie o rodinnej skupine môžete vybrať pomocou Hlásenia ->Textové hlásenia ->Hlásenie o rodinnej skupine...}.
Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.39 Správa o skupine rodín - textové správy - možnosti správy - predvolené možnosti záložky
 • Filter: - Vyberte filter, ktorý sa má použiť na správu. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Predvolené - Predvolené nastavenie na Aktívnu rodinu pre aktuálnu aktívnu osobu.
  • Každá rodina
  • Potomkovia rodiny - aktívnej rodiny
  • Rodiny predkov - aktívnej rodiny
 • Centrálna rodina: Centrálna rodina pre filter. Predvolené nastavenie je Aktívna rodina pre aktuálnu aktívnu osobu.
  • Tlačidlo Vyberte inú rodinu. - Zmena rodiny filtra.
 • {
  Rekurzívny(dole): Vytvárať hlásenia pre všetkých potomkov tejto rodiny (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté).


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.40 Správa o skupine rodín - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu:} - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát mena:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Zahrnúť údaje označené ako súkromné (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená nahradené a údaje odstránené
  • Nie je zahrnuté
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • YYYY-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14.3.2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Include

Fig. 13.6.41 Správa o skupine rodín - textové správy - zahrnúť - predvolené možnosti karty
 • {
  Manželstvo rodičov: Či sa majú zahrnúť informácie o manželstve rodiča. (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Parent Events: Či sa majú zahrnúť udalosti pre rodičov. (začiarkávacie políčko v predvolenom nastavení nezačiarknuté)
 • Adresy rodičov: Či sa majú zahrnúť adresy rodičov. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Parent Notes: Či má obsahovať poznámky pre rodičov. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Parent Attributes: Či sa majú zahrnúť atribúty. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Alternatívne mená rodičov: Či sa má zahrnúť alternatívne meno. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)


Zaradiť (2)

Obrázok 13.6.42 Správa o skupine rodín - textové správy - zahrnúť (2) - predvolené možnosti karty
 • Identifikátor skupiny:, či sa majú zahrnúť identifikátory starých rodičov.
  • Nezahŕňať' predvolené nastavenie
  • zahrnúť
 • Rodinné poznámky: (štandardne políčko nezačiarknuté)
 • Dátumy príbuzných: Či sa majú zahrnúť dátumy príbuzných. (v predvolenom nastavení políčko nie je začiarknuté)
 • Svadby detí: Či sa majú zahrnúť informácie o manželstvách detí (políčko je predvolene začiarknuté).
 • Čísla generácií(len rekurzívne): Či sa má zahrnúť generácia pri každom z nich (zaškrtávacie políčko je predvolene nezaškrtnuté).
 • Vytlačiť polia pre chýbajúce: Či sa majú zahrnúť polia pre chýbajúce informácie. (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté)


Správa o príbuzenstve

Fig. 13.6.43 Správa o príbuznosti - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Toto poskytuje príbuzenské vzťahy vybranej osoby podľa úrovne vyhľadávania (výška, zostupné generácie) nastavenej používateľom.

Správu o príbuznosti môžete vybrať pomocou Správy ->Textové správy ->Správa o príbuznosti....
Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.44 Správa o príbuzenstve - Textové správy - Možnosti správy - predvolené možnosti karty
 • Centrálna osoba: centrálna osoba pre správu, predvolené nastavenie je aktuálna aktívna osoba.
  • Vyberte inú osobu tlačidlo. - Zmena stredovej osoby.
 • Max Descendant Generations: (2predvolené) Maximálny počet generácií potomkov. V prípade potreby môžete zadať väčšie číslo.
 • Max Ancestor Generations: (2default) Maximálny počet generácií predkov. V prípade potreby môžete zadať väčšie číslo.
 • {
  Vziať manželov: Či sa majú zahrnúť manželia. (začiarkávacie políčko je predvolene začiarknuté)
 • Include cousins: Či sa majú zahrnúť bratranci a sesternice. (štandardne začiarknuté políčko)
 • Zaradiť tety/strýkovia/snukovia/nerčatá: Či sa majú zahrnúť tety/strýkovia/tetičky/nerčatá. (štandardne začiarknuté políčko)


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.45 Správa o príbuzenstve - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti karty
 • formát názvu:} - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Edit > Display záložke Name format:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Správa o prepojení poznámok

Gramps-notes.png
Nová správa v programe Gramps 4.2.0

Kontrola platnosti odkazov v poznámkach

Fig. 13.6.46 Správa o prepojení poznámok - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Táto zostava zobrazuje a kontroluje stav konzistencie interného odkazu v poznámkach Gramps vytvorených pomocou Odkaz Editor a uvádza iba externé internetové adresy vytvorené pomocou Internet Address Editor bez ich kontroly.

Hlásenie o prepojení poznámok môžete vybrať pomocou Hlásenia ->Textové hlásenia ->Hlásenie o prepojení poznámok...

Pre túto zostavu nie sú k dispozícii žiadne možnosti.[1]

Pozrite si tiež: V prípade, že ste sa rozhodli použiť odkaz na odkaz, môžete ho použiť:


Správa o počte predkov

Fig. 13.6.47 Správa o počte predkov - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Táto správa zobrazuje počet predkov aktívnej osoby.

Hlásenie Počet predkov môžete vybrať pomocou Hlásenia ->Textové hlásenia ->Hlásenie Počet predkov...}.

Správa zobrazuje nasledujúce údaje:

generácia 1 má 1 jedinca: 100% : toto je osoba, s ktorou ste začali
generácia 2 má 2 osoby : 100% : obaja rodičia sú známi
.....
8. generácia má 35 jedincov : 27,34 % to znamená, že z (2**7) 128 možných predkov v 8. generácii je známych 27 %.

Celkový počet predkov v generácii 2 až ... je tiež uvedený v číslach a percentách.
Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti hlásenia

Fig. 13.6.48 Správa o počte predkov - textové správy - možnosti správy - predvolené možnosti záložky
 • {Center Person: stredná osoba pre správu, predvolené nastavenie je aktuálna aktívna osoba.
  • Vyberte inú osobu tlačidlo. - Zmena stredovej osoby.
 • Formát mena: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát mena:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.


Správa o mieste

Fig. 13.6.49 Správa o mieste - textové správy - prehľad výstupov príkladov

Vytvára report podľa miest vybraných používateľom.

Uvedie zoznam súvisiacich osôb a udalostí k vybranému miestu.

Hlásenie o mieste môžete vybrať pomocou Hlásenia ->Textové hlásenia ->Hlásenie o mieste...}

Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti hlásenia

Fig. 13.6.50 Miesto zostavy - Textové zostavy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti záložky
 • Vyberte pomocou filtra: Vyberte miesta pomocou vlastného filtra, ktorý ste vytvorili skôr.
 • Vyberte miesta jednotlivo: Zoznam miest, o ktorých sa má podať správa.
  • Tlačidlo + - Zobrazí dialógové okno Vybrať miesto, v ktorom môžete vybrať miesto.
  • Tlačidlo - - Vyberte miesto v zozname a potom stlačte toto tlačidlo na odstránenie miesta.
 • Center on: - Ak je správa sústredená na udalosť alebo osobu.
  • Udalosť (predvolené)
  • Osoba


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.51 Miesto správy - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti záložky
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia názvov. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • formát miesta: - Vyberte formát zobrazenia miest. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát miesta:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené
  • Úplné
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (štandardne začiarknuté políčko) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich osobách
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Upraviť > Zobrazenie karte pre možnosť Formát dátumu:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)


Záznamová správa

Fig. 13.6.52 Správa o záznamoch - textové správy - prehľad príkladu výstupu

Report Records (Záznamy) zobrazuje množstvo zaujímavých záznamov (väčšinou súvisiacich s vekom) vo vašej databáze, ako napríklad najstaršia žijúca osoba, najmladšia matka atď.

Hlásenie o záznamoch môžete vybrať pomocou Hlásenia ->Textové hlásenia ->Hlásenie o záznamoch...}

K dispozícii je aj identický Records Gramplet.

Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti hlásenia

Fig. 13.6.53 Záznamová zostava - Textové zostavy - Možnosti zostavy - predvolené možnosti záložky

Výber záznamov, ktoré sa majú vytlačiť, je možný a predvolený je primeraný zoznam "pozitívnych záznamov" (väčšina ľudí by napríklad dlhé manželstvo považovala za pozitívny záznam, zatiaľ čo skorý rozvod by skôr považovala za negatívny záznam).

 • Filter: - Vyberte filter, ktorý sa má použiť na správu. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Celá databáza (predvolené nastavenie)
  • Potomkovia aktívnej osoby
  • Rodiny potomkov aktívnej osoby
  • Predkovia aktívnej osoby
  • Osoby so spoločným predkom s aktívnou osobou
  • Každý vlastný filter, ktorý ste vytvorili, bude uvedený pod ostatnými možnosťami.
 • Filter Osoba: Centrálna osoba pre filter. Predvolené nastavenie je Aktívna osoba.
  • Tlačidlo Vyberte inú osobu. - Zmena osoby filtra.
 • Počet hodností na zobrazenie: <kód>3</kód> (predvolené)
 • Použiť názov volania:
  • Nepoužívať meno volajúceho (predvolené)
  • Nahraďte krstné mená menom povolania - (pozri Upozornenia)
  • Podčiarknite meno volajúceho v krstných menách / pridajte meno volajúceho ku krstnému menu
 • text záhlavia: predvolené = prázdne pole
Gnome-important.png
Caveats

Ak je vybratá možnosť podčiarknuť meno volajúceho, správa na to použije <u>...</u>. Toto funguje len pri výstupe založenom na CairoDoc (priama tlač, export do PDF) a výstupe HTML.


Možnosti správy (2)

Fig. 13.6.54 Správa záznamov - Textové správy - Možnosti správy (2) - predvolené možnosti záložky
 • formát názvu: - Vyberte formát zobrazenia mien. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie záložke Formát názvu:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (predvolene začiarkávacie políčko začiarknuté) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich ľuďoch
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.


Osoba 1

Fig. 13.6.55 Správa záznamov - Textové správy - Osoba 1 - predvolené možnosti záložky
 • Najmladšia žijúca osoba (štandardne začiarkávacie políčko začiarknuté)
 • Najstaršia žijúca osoba (štandardne začiarknuté políčko)
 • Osoba zomrela v najmladšom veku (políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Osoba zomrela v najstaršom veku (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Osoba, ktorá sa vydala v najmladšom veku (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Osoba, ktorá sa vydala v najstaršom veku (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Osoba rozvedená v najmladšom veku (políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Osoba rozvedená v najstaršom veku (políčko je štandardne nezačiarknuté)


Osoba 2

Fig. 13.6.56 Správa záznamov - Textové správy - Osoba 2 - predvolené možnosti záložky
 • Najmladší otec (štandardne začiarkávacie políčko začiarknuté)
 • Najmladšia matka (štandardne začiarknuté políčko)
 • Najstarší otec (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Najstaršia matka (políčko je štandardne začiarknuté)
 • Otec s najväčším počtom detí (políčko je predvolene nezačiarknuté)
 • Matka s najväčším počtom detí (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Otec s najväčším počtom vnúčat (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Matka s najväčším počtom vnúčat (políčko je štandardne nezačiarknuté)


Rodina

Fig. 13.6.57 Správa záznamov - Textové správy - Rodina - predvolené možnosti záložky
 • Pár s najväčším počtom detí (štandardne začiarkavacie políčko začiarknuté)
 • Žijúci pár, ktorý sa zosobášil naposledy (štandardne začiarknuté políčko)
 • Žijúci pár, ktorý sa vzal pred najviac rokmi (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Najkratšie manželstvo v minulosti (políčko je štandardne nezačiarknuté)
 • Najdlhšie trvajúce manželstvo (políčko je štandardne začiarknuté)
 • Pár s najmenším vekovým rozdielom (políčko je predvolene začiarknuté)
 • Pár s najväčším vekovým rozdielom (políčko je predvolene začiarknuté)


Správa o značkách

Fig. 13.6.58 Tag Report - Textové reporty - prehľad výstupných príkladov

Zobrazí zoznam primárnych objektov (osoba, rodina, poznámky), ktoré zodpovedajú vybranému Tag.

Správu o značkách môžete vybrať pomocou {{manu{ponuka|Správy ->Textové správy ->Správa o značkách...}}}.

Táto zostava sa predtým v programe Gramps 3.2 nazývala "zostava značiek".

Pozri tiež spoločné možnosti.

Možnosti správy

Fig. 13.6.59 Tag Report - Textové reporty - Možnosti reportu - predvolené možnosti karty
 • Tag: Vyberte Tag, ktorý sa má pre správu použiť.
 • Formát názvu:} - Vyberte formát zobrazenia názvov. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát názvu:. Alebo na prepísanie tohto nastavenia pre správu vyberte z:
  • Predvolené - (v novom rodokmeni je to zvyčajne Priezvisko, daná prípona )
  • Priezvisko, daná prípona
  • Daná prípona priezviska
  • Dané priezvisko
  • Hlavné priezviská, daná patronymická prípona
  • Priezvisko, dané (bežné)
 • formát miesta: - Vyberte formát zobrazenia miest. Tento výber sa zvyčajne preberá z predvoleného nastavenia v Upraviť > Zobrazenie na karte Formát miesta:. Alebo ak chcete prepísať toto nastavenie pre správu, vyberte z:
  • Predvolené
  • Úplné
 • Vložiť údaje označené ako súkromné (štandardne začiarknuté políčko) - či sa majú zahrnúť súkromné údaje.
 • Žijúci ľudia: - Ako spracovať (informácie o) žijúcich osobách
  • Zahrnuté a všetky údaje (predvolené)
  • Úplné mená, ale odstránené údaje
  • Nahradené mená a odstránené údaje
  • Úplné mená sa nahradia a údaje sa odstránia
  • Nezahŕňa sa
 • Rok od úmrtia, ktorý sa považuje za žijúci: 0(predvolené) - či sa majú obmedziť údaje o nedávno zomrelých osobách.
 • Preklad: Preklad, ktorý sa má použiť pre správu. Výber jazyka zobrazujúci všetky jazyky podporované programom Gramps. Predvolené nastavenie je jazyk, v ktorom používate program Gramps.
 • Formát dátumu: Formát a jazyk pre dátumy s príkladmi.
  • Predvolené - Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť predvolené nastavenie v Edit > Display na karte Date format:.
  • RRRR-MM-DD(ISO)(2018-03-14) (predvolené pre správu)
  • Číselný(14/3/2018)
  • Mesiac Deň, Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIACA, ROK(14.3.2018)
  • Deň Mesiac Rok(14. marec 2018)
  • DEŇ MESIAC ROK(14. marca 2018)Späť na Register správ.

Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions