Gramps 5.2 Wiki Manual - Settings/sk

From Gramps
Jump to: navigation, search
Predchádzajúca Index Nasledujúca


Táto časť sa zaoberá rôznymi nastaveniami, ktoré môžete v programe Gramps spravovať.

Predvoľby

Fig. 15.1 Prehľad všetkých záložiek Predvoľby

Väčšina nastavení v programe Gramps sa konfiguruje v dialógovom okne Predvoľby. Ak ho chcete vyvolať, vyberte ponuku Upraviť ->Predvoľby...}.

Na záložkách v hornej časti sa zobrazujú dostupné kategórie možností nasledovne:

Taktiež iné dodatočné záložky sa môžu zobraziť z doplnkov, ktoré môžete mať nainštalované.

Všeobecné

Fig. 15.2 Všeobecné predvoľby (Linux)

Táto záložka obsahuje dve časti obsahujúce predvoľby dôležité pre všeobecné fungovanie programu. Sekcie a možnosti sú nasledovné:

Všeobecné nastavenia programu Gramps

 • [ ]Pridanie predvoleného zdroja pri importe GEDCOM: Táto voľba začiarķovacieho políčka ovplyvňuje import údajov GEDCOM. Ak je táto možnosť nastavená, každá importovaná položka bude obsahovať zdrojový odkaz na importovaný súbor. Poznámka - Pridanie predvoleného zdroja môže výrazne spomaliť importovanie údajov GEDCOM.
 • [ ]Pridajte značku pri importe: (Predvolené: Importované %Y/%m/%d %H:%M:%S ) Poznámka - Pridanie Tag pri importe môže výrazne spomaliť import vašich údajov. Zadaný tag sa pridá pri importe. Vymažte, aby ste nastavili predvolenú hodnotu.
 • [ ]Zapnúť kontrolu pravopisu: Táto možnosť začiarkovacieho políčka ovláda zapnutie a vypnutie kontroly pravopisu pre poznámky. Aby sa táto funkcia prejavila, musí byť načítaný balík gtkspell.
 • Zobraziť tip dňa: Táto možnosť zaškrtávacieho políčka ovláda zapnutie a vypnutie dialógového oknaTip dňa pri spustení. Zobraziť užitočné informácie o používaní programu Gramps pri spustení.
 • Pamätať si posledný zobrazený pohľad: Táto možnosť začiarkovacieho políčka ovláda zapnutie a vypnutie zobrazenia posledného Pohľadu. Povolením sa zobrazí pohľad, v ktorom ste naposledy zastavili program. Pamätať si posledný zobrazený pohľad a otvoriť ho nabudúce.
 • Max generácie pre vzťahy: Môžete zadať počet generácií použitých na určenie vzťahov. Predvolená hodnota je 15.
 • Základná cesta pre relatívne mediálne cesty: Tu môžete vyplniť základnú cestu pre objekty médií. Výberom tlačidla Adresár sa zobrazí editor Výber adresára médií, v ktorom môžete vyplniť požadovanú cestu.

Správa doplnkov tretích strán

 • Kontrola aktualizácií doplnkov: Vyberte frekvenciu, s akou má program Gramps kontrolovať aktualizácie Doplnky. Predvolené nastavenie: Nikdy
 • Čo kontrolovať: Predvolené: Len nové doplnky
 • Kde kontrolovať: Predvolené nastavenie: https://raw.githubusercontent.com/gramps-project/addons/master/gramps51
 • Nepýtať sa na predtým oznámené doplnky: Začiarkovacie políčko je predvolene začiarknuté
 • Kontrolovať aktualizované doplnky teraz: Tlačidlo na vynútenie kontroly doplnkov, ak sú doplnky k dispozícii, zobrazí sa Dostupné aktualizácie Gramps pre doplnky okno, v ktorom si ich vyberiete a nainštalujete.


Dostupné aktualizácie Gramps pre doplnky
"Available Gramps Updates for Addons" okno zobrazujúce výstup príkladu zoznamu pre Gramps 5.2

V okne Dostupné aktualizácie Gramps pre doplnky sa vám zobrazí zoznam rozdelený podľa Typu, ktorý si môžete zobraziť výberom stĺpca "Vybrať" rozbaľte každý "Typ".

 • Potom môžete začiarknuť políčko tých doplnkov, ktoré chcete nainštalovať.
 • Potom vyberte tlačidlo Inštalovať vybrané doplnky, aby ste si tieto doplnky stiahli z internetu.
 • Po stiahnutí z dialógového okna Skončené sťahovanie a inštalácia doplnkov vyberte tlačidlo Zatvoriť.
 • V dialógovom okne Predvoľby vyberte tlačidlo Zatvoriť.
 • Ak chcete používať doplnky, musíte Rodinné stromy>Ukončiť a reštartovať program Gramps.


Dialógové okno Tip dňa

Fig. 15.3 Dialógové okno Tip dňa

Po zapnutí v Upraviť > Predvoľby Všeobecné záložke Tip dňa dialógové okno zobrazuje užitočné rady.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Zobraziť pri spustení (políčko je predvolene začiarknuté - po zapnutí) - zrušením začiarknutia sa ďalšie tipy nebudú zobrazovať.
 • Prechod - posunie na ďalšiu radu.
 • Zatvoriť - ukončí túto reláciu, kým sa program Gramps znovu nespustí.


Rodinný strom

Fig. 15.4 Ponuka: }} Upraviť>Predvoľby... - "Rodokmeň" - karta - príklad - predvolené nastavenia Ubuntu

Táto karta obsahuje predvoľby relevantné pre Nastavenia databázy rodokmeňa a správu záloh.

 • Databáza backend: -
 • Host: - Adresa servera alebo IP adresa iného počítača, na ktorom sa nachádza databáza.
 • Port: - Číslo portu na prístup k databáze Host
 • Cesta k databáze rodokmeňa: Ak nemáte konkrétny dôvod na zmenu, zostaňte pri predvolenej ceste. Táto cesta bude v rámci User Directory operačných systémov miestneho počítača.
  Východisková cesta, kde sú uložené databázy, je:
/home/<username>/.gramps/grampsdb (Linux a macOS)
C:\Users\<~username>\AppData\Roaming\gramps\grampsdb (Windows)
 • Automaticky načítať posledný rodinný strom: Začiarknutím tejto možnosti sa pri spustení načíta posledná použitá databáza. Obchádza dialógové okno Spravovať rodokmene.
 • Cesta k zálohe:} - Umiestnenie, do ktorého sa majú uložiť záložné archívne súbory programu Gramps.
 • Zálohovanie pri ukončení - Výber tejto možnosti spôsobí zálohovanie vášho rodokmeňa po výbere možnosti ukončenia programu Gramps. Súbor sa uloží do cesty Zálohovanie uvedenej vyššie. Názov súboru zálohy bude zodpovedať Rodokmeňu doplnenému o dátum a čas.
 • Autobackup: časový interval na spustenie úplného zálohovania počas relácií úprav programu Gramps.
  • Nikdy (predvolené)
  • Každých 15 minút
  • Každých 30 minút
  • Každú hodinu


Pozri tiež:

Zobrazenie

Fig. 15.5 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Zobrazenie" - karta - predvolené nastavenia

Záložka Zobrazenie obsahuje predvoľby týkajúce sa zobrazovania údajov a názvov, Nastavenia vzhľadu a formátu. K dispozícii sú tieto možnosti:

 • Formát názvu:} Táto možnosť riadi zobrazovanie názvov v aktuálnej databáze (nastavenie je uložené v databáze a nie je systémové). V programe Gramps existujú dva typy formátov zobrazenia mien: preddefinované formáty a používateľom definované vlastné formáty. K dispozícii je niekoľko rôznych preddefinovaných formátov názvov: Given - Prefix Patronymic, Suffix Given - Prefix Surname, Given Patronymic Suffix atď.
  • Kliknutím na pravé Upraviť... tlačidlo sa zobrazí Editor zobrazovania mien okno, v ktorom sa zobrazí dostupný zoznam možností. Uvedený je jeho formát, ako aj príklad. Ak preddefinované formáty nevyhovujú, je možné definovať vlastný formát. Na pridanie formátu názvu do zoznamu môžete použiť tlačidlo Pridať. Po jednom kliknutí sa zobrazí formát SURNAME,Given Suffix(call) a ako príklad : SMITH, Edwin Jose Sr (Ed). Ak ste do zoznamu pridali nové formáty mien, na zmenu zoznamu formátov mien sa sprístupnia tlačidlá Odstrániť a Upraviť.
   • Považovať jedno pa/matronymické meno za priezvisko: Začiarkávacie políčko predvolene nezačiarknuté. Ak je začiarknuté, umožňuje Gramps považovať patronymické a matronymické mená za priezviská.
Gramps-notes.png
Poznámka

Okrem tohto nastavenia pre celú databázu vám Gramps umožňuje rozhodnúť o formáte zobrazenia mena individuálne pre každé jednotlivé meno prostredníctvom dialógového okna Display Name Editor

 • Formát dátumu: Táto voľba riadi zobrazovanie dátumov. Je to globálne nastavenie, ktoré si vyžaduje reštart programu Gramps, aby sa prejavilo, a vzťahuje sa na zobrazovanie dátumov vo všetkých databázach načítaných v programe Gramps, kým sa formát zobrazovania dátumu opäť nezmení. K dispozícii je niekoľko rôznych formátov, ktoré môžu závisieť od vášho lokálneho prostredia. Pozor, po zmene je potrebné reštartovať program Gramps, aby sa zobrazil nový formát zobrazenia dátumu
  • RRRR-MM-DD (ISO) (Predvolené nastavenie) - Príklad 2020-09-30 - Zobrazuje dátum pomocou medzinárodnej normy ISO 8601 Dátové prvky a formáty výmeny - Výmena informácií, ktorá je obzvlášť užitočná pri zdieľaní údajov medzi krajinami s rôznymi konvenciami pre zápis číselných dátumov a časov.
  • Číselný
  • Mesiac Deň, Rok
  • MESIAC DEŇ, ROK
  • Deň Mesiac Rok
  • DEŇ MES. ROK
 • Miesto format(auto place title): Táto možnosť riadi zobrazovanie miest.Povolí automatické generovanie názvu miesta pomocou zadaného formátu.
 • Presnosť zobrazenia veku(vyžaduje reštart):
  • Roky(predvolené)
  • Roky, mesiace
  • Roky, mesiace, dni
Gnome-important.png
Hlásená chyba vo verzii 5.2.1 Opravená vo verzii 5.2.2

Zmeny vykonané v položke "Presnosť zobrazenia veku" na karte Zobrazenie predvolieb nie je možné v tejto verzii programu Gramps uložiť.

Ručné riešenie je podrobne opísané v hlásení o chybe.
Pozri hlásenie o chybe 11384.

 • Kalendár v hláseniach: Gregoriánsky (predvolené nastavenie). Táto voľba riadi zobrazovanie kalendára na zostavách, nástrojoch, gramatikách, pohľadoch. K dispozícii je niekoľko rôznych kalendárov (pozri Vydanie dátumu). Dva dátumy s dvoma rôznymi kalendármi nebudú správne zobrazovať časovú os alebo periódu, (napr. použitím gregoriánskeho kalendára ako predvoleného zobrazeného kalendára budú mať používatelia lepšiu súdržnosť pri zobrazovaní dátumov na perióde).
 • Hádanie priezviska: Táto možnosť ovplyvňuje počiatočné priezvisko dieťaťa pri jeho pridaní do databázy. V predvolenom nastavení Prímeno otca sa použije priezvisko otca. Výber možnosti Niektorý znamená, že sa nebude hádať žiadne priezvisko. Výberom možnosti Kombinácia priezviska matky a otca sa použije meno otca, za ktorým nasleduje meno matky. A nakoniec Islandský štýl použije meno otca nasledované príponou "sson" (napr. syn Edwin bude hádaný ako Edwinsson).
Tango-Dialog-information.png
Tip

Voľba Uhádnutie priezviska: ovplyvňuje iba počiatočné priezvisko uhádnuté Gramps pri spustení dialógového okna Upraviť osobu. Toto meno môžete upraviť tak, ako uznáte za vhodné. Nastavte túto možnosť na hodnotu, ktorú budete najčastejšie používať, pretože vám ušetrí veľa písania.


 • Predvolený rodinný vzťah:
  • Neznámy(predvolené)
  • Ženatý
  • Nezosobášený
  • Civilný zväzok
 • Výška políčka pre viacnásobného priezvisko(pixely): Predvolené:150
 • Stavový riadok: Táto možnosť riadi informácie zobrazené v stavovom riadku. Môže to byť buď Meno a ID aktívnej osoby (predvolené), alebo Vzťah k domovskej osobe.
 • Zobraziť textovú značku vedľa tlačidiel navigátora (vyžaduje reštart) začiarknuté (predvolené) Toto začiarkávacie políčko ovláda, či sa v Navigátore v Hlavného okna zobrazí textový popis vedľa ikony. Táto voľba sa prejaví po reštartovaní programu. Zobraziť alebo skryť text vedľa tlačidiel navigátora (Ľudia, Rodiny, Udalosti...). Vyžaduje reštart programu Gramps, aby sa uplatnila.
 • Zobraziť tlačidlo zatvorenia na kartách panela Grampletu nezačiarknuté(predvolené) Zobraziť tlačidlo zatvorenia, aby sa zjednodušilo odstraňovanie grampletov z panelov.

Zobraziť Editor mena

Gramps-notes.png
Poznámka

Vlastné formáty zobrazenia mena sú uložené v rodokmeňoch, preto je pred načítaním akéhokoľvek rodokmeňa vypnuté rozbaľovacie tlačidlo

Gramps-notes.png
Detail vlastného formátu

.
Fig. 15.6 Display Name Editor - dialógové okno (príklad) z Menu: "Upraviť>Predvoľby..." - "Zobrazenie" - karta

Nasledujúce kľúčové slová sa nahradia príslušnými časťami názvu:

 • Dané - krstné meno (meno)
 • Titul - titul (Dr., pani)
 • Call - meno, na ktoré sa volá
 • Initials - prvé písmená mena Given
 • Primárne, primárne[pre] alebo [sur] alebo [con] - úplné primárne priezvisko, predpriezvisko, iba priezvisko, konektor
 • Patronymické, alebo [pre] alebo [sur] alebo [con] - úplné pa/matronymické priezvisko, prefix, len priezvisko, konektor
 • Familynick - rodinný pseudonym
 • Ostatné - neprirodzené priezviská
 • Rawsurnames - priezviská (bez prefixu a konektora)
 • Priezvisko - priezviská (s predponami a konektormi)
 • Prípona - prípony (ml., st.)
 • Priezvisko - prezývka
 • Prezývkové meno - prezývka, inak prvé z daných
 • Prefix - všetky prefixy (von, de)
 • Nepatronymické - všetky priezviská, okrem pa/matronymických & primárne

Verzie týchto kľúčových slov s veľkým začiatočným písmenom si vynúti zobrazenie veľkých písmen. Extra zátvorky, čiarky sú odstránené. Ostatné texty sa zobrazujú doslovne.

Fig. 15.7 Zobrazenie mena Editor - referenčná osoba

Príklad: Dr. Edwin Jose von der Smith a Weston Wilson Sr ("Ed") - Underhills

von der: Smith a Weston: "a": "Weston", "Weston", "Weston", "Weston", "Weston", "Weston": [con], Wilson: (Wilson), patronymum,

Dr.: "Dr.": titul, Sr: prívlastok, Ed: Underhills rodinný pseudonym, Jose volaný.

Všetky polia v príklade okrem Rodinného priezviska môžete pridať v štandardnom dialógovom okne Editor osôb. Dvojitým kliknutím na preferované meno v záložke Mená editora osôb získate prístup k ďalším poliam vrátane: Rodinného priezviska, ovládacích prvkov zoskupovania, ovládacích prvkov triedenia a zobrazovania výnimiek, ovládacích prvkov rozsahu dátumov pre použitie konkrétneho mena.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Editor formátu miesta

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Gramps-notes.png
Funkcia - zavedená v programe Gramps 4.1

Hierarchická štruktúra miest

Obrázok 15.8 Umiestnite Editor formátu - dialógové okno (príklad) z ponuky Menu: "Upraviť>Predvoľby..." - "Zobrazenie" - karta

Prístupné z Zobrazenie záložky Formát miesta.

Táto karta obsahuje predvoľby týkajúce sa spôsobu zobrazenia Miesta.

 • Názov: Jedinečný názov pre formát miesta.
 • Úrovne: Názvy miest, ktoré sa majú zobrazovať.

Každá úroveň v hierarchii je reprezentovaná kladným celým číslom, začínajúcim od 0 pre vybrané miesto a zvyšujúcim sa o 1 pre každú vyššiu úroveň hierarchie. Úrovne môžu byť reprezentované aj zápornými celými číslami, začínajúcimi číslom -1 pre najvyššiu úroveň (zvyčajne krajina) a klesajúcimi o 1 pre každú nižšiu úroveň v hierarchii. Okrem toho je obývané miesto (mesto, obec, dedina alebo dedina) reprezentované písmenom p; to sa môže použiť s posunom (napr. p+1 alebo p-2).

Názvy, ktoré sa majú zobraziť, sú definované ako zoznam rozsahov oddelených čiarkou. Rozsah môže byť buď jedna úroveň, alebo počiatočná úroveň a koncová úroveň oddelené dvojbodkou. Počiatočná úroveň musí byť nižšia ako koncová úroveň rozsahu. Ak začiatočná a koncová úroveň chýbajú, sú predvolené hodnoty 0 a -1.

 • Street format: "Žiadne" (predvolené), "Číslo ulice" alebo "Číslo ulice". Možnosť spojiť číslo a ulicu s cieľom potlačiť čiarku. Aby táto možnosť fungovala, ulica musí mať Type Ulica a číslo domu musí mať Type Číslo.
 • Jazyk: (Predvolene prázdne) Dvojmiestny kód jazyka.
 • Opätné poradie zobrazenia (štandardne nezačiarknuté)


Pozri tiež:


Text

Fig. 15.9 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Text" - karta - predvolené nastavenia

Táto karta obsahuje predvoľby týkajúce sa spôsobu zobrazovania chýbajúcich a súkromných mien a záznamov.

 • Chýbajúce priezvisko: vo vstupnom poli môžete určiť, ako sa má chýbajúce priezvisko zobraziť. Predvolená hodnota je [Chýbajúce priezvisko]. Môžete ju zmeniť na [--] alebo na akúkoľvek inú hodnotu, ktorá vám najviac vyhovuje.
 • Chýbajúce krstné meno vo vstupnom poli môžete určiť, ako sa má zobrazovať chýbajúce krstné meno. Predvolená hodnota je [Chýbajúce dané meno]. Túto hodnotu môžete zmeniť na akúkoľvek chcete.
 • Chýbajúci záznam:} Predvolené nastavenie: [Chýbajúci záznam]
 • Súkromné priezvisko: Predvolené nastavenie: [Živý]
 • Súkromné meno: Predvolené: [Žijúci]
 • Súkromný záznam: Predvolené: [Súkromný záznam]


Formáty ID

Tango-Dialog-information.png
ID prefixy

ID prefixy používajú formátovacie konvencie bežné pre C, Python a iné programovacie jazyky. Napríklad %04d sa rozširuje na celé číslo s predponou s nulami, aby malo celkovú šírku štyroch číslic. Ak chcete, aby ID boli 1, 2, 3 atď. stačí nastaviť formátovací parameter na %d, pričom 'd' určuje Decimal Integer (desatinné celé číslo), čím sa vypíše číslo v základe 10.

Pozrite si: Python (String) Format Specification Mini-Language


Fig. 15.10 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Formáty ID" - karta - predvolené nastavenia

Táto záložka obsahuje predvoľby relevantné pre automatické generovanie identifikátorov Gramps.

 • Osoba:} Poskytuje šablónu na generovanie ID pre Osobu. Predvolená hodnota: I%04d
 • Rodina: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre rodinu. Predvolená hodnota: F%04d
 • Miesto: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre miesto. Predvolená hodnota: P%04d
 • Source: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre zdroj. Predvolená hodnota: S%04d
 • Citácia: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre citáciu. Predvolená hodnota: C%04d
 • Mediálny objekt: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre mediálny objekt. Predvolená hodnota: O%04d
 • Udalosť: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre udalosť. Predvolená hodnota: E%04d
 • Archív: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre archív. Predvolená hodnota: R%04d
 • Poznámka: Poskytuje šablónu na generovanie ID pre poznámku. Predvolená hodnota: N%04d


Na zmenu formátu môžete použiť nástroj Zmena poradia Gramps ID.

Dátumy

Fig. 15.11 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Dátumy" - karta - predvolené nastavenia

Nastavenia dátumu používané pre výpočtové operácie.

 • Označenie pre neplatný formát dátumu: Predvolené nastavenie: <b>%s</b>
  • Pohodlné značky sú:
   • <b>Bold</b> (predvolené)
   • <big>Relatívne zväčší písmo</big>
   • <i>Kurzíva</i>
   • <s>Prečiarknutie</s>
   • <sub>Podčiarkovanie</sub>
   • <sup>Superscript</sup>
   • <small>Relatívne zmenší písmo</small>
   • <tt>Monospace font</tt>
   • <u>Podčiarknutie</u>
    • Napríklad: <u><b>%s</b></u> zobrazí podčiarknutý tučný dátum.
 • Dátum o rozsahu: Predvolené nastavenie: 50
  • Určuje počet rokov +/- od dátumu udalosti "o <date>", ktoré udalosť vráti ako platné pre filter.
  • Používa sa pri výpočte veku osoby.
 • Dátum po rozsahu: Predvolené nastavenie: 50
  • Určuje počet rokov po dátume udalosti "po <date>", ktoré udalosť vráti ako platné pre filter.
  • Používa sa pri výpočte veku osoby.
 • Dátum pred rozsahom: Predvolené nastavenie: 50
  • Určuje počet rokov pred dátumom udalosti "pred <dátum>", ktoré udalosť vráti ako platné pre filter.
  • Používa sa pri výpočte veku osoby.
 • Maximálny vek pravdepodobne žijúceho: Predvolené nastavenie: 110
  • V prípade absencie udalosti Úmrtie vek, pri ktorom bude Gramps považovať osobu za už nežijúcu.
 • Maximálny vekový rozdiel súrodencov: Predvolené nastavenie: 20
 • Minimálny počet rokov medzi generáciami: Predvolené: 13
 • Priemerný počet rokov medzi generáciami: Predvolené: 20


Pozri tiež:


Bádateľ

Tango-Dialog-information.png
Informácie o bádateľovi

Tieto kontaktné informácie sú nezávislé od vytvorených rodinných stromov.

Väčšina exportov a správ bude filtrovaná, aby sa chránilo súkromie žijúcich ľudí zo stromu... vrátane vás. Tieto informácie vstupujú do autorských a citačných funkcií všetkých možností publikovania (alebo archivácie).

Fig. 15.12 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Bádateľ" - karta - predvolené nastavenia

Umožňuje vám Zadať vaše informácie, aby vás ľudia mohli kontaktovať, keď budete distribuovať svoj rodokmeň do príslušných polí na zadávanie textu. Hoci program Gramps požaduje informácie o vás, tieto informácie sa používajú len preto, aby program Gramps mohol vytvoriť platné výstupné súbory GEDCOM. Platný súbor GEDCOM vyžaduje informácie o tvorcovi súboru. Ak sa rozhodnete, môžete tieto informácie nechať prázdne, avšak žiadny z vašich exportovaných súborov GEDCOM nebude platný.

K dispozícii sú tieto polia na zadávanie textu (všetky sú predvolene prázdne):

 • názov:
 • Adresa:
 • Lokalita:
 • City:
 • štát/okres:
 • Country:
 • PSČ/poštové smerovacie číslo:
 • Telefón:
 • Email:

Informácie zadané v tejto preferencii slúžia ako predvolená hodnota pre špecifické hodnoty rodokmeňa, ktoré možno upraviť pomocou nástroja Edit Database Owner Information.

Upozornenia

Fig. 15.13 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Upozornenia" - karta - predvolené nastavenia

Táto karta ovláda zobrazovanie dialógových okien s upozorneniami a umožňuje opätovné zapnutie dialógových okien, ktoré boli vypnuté.

 • Zakázať varovanie pri pridávaní rodičov k dieťaťu. Štandardne začiarknuté políčko (pozri Dialog)
 • Potlačiť varovanie pri zrušení so zmenenými údajmi. Štandardne nezačiarknuté políčko (pozri Dialog)
 • Potlačiť upozornenie o chýbajúcom bádateľovi pri exporte do GEDCOM. Štandardne nezačiarknuté políčko (pozri Dialog)
 • Zobraziť dialóg o stave zásuvného modulu pri chybe pri načítaní zásuvného modulu. Štandardne nezačiarknuté políčko (pozri Dialog)


Príklady nájdete na stránke Error and Warning Reference.

Farby

Fig. 15.14 Ponuka: "Upraviť>Predvoľby..." - "Farby" - záložka - predvolené nastavenia

Táto karta umožňuje nastaviť farby používané pre políčka v grafických zobrazeniach.

Môžete vybrať

 • Schéma farieb: Svetlé farby (predvolené) alebo Tmavé farby
  • Obnoviť predvolené farby - obnoví predvolené farby tém.
 • Farby pre mužské osoby
 • Farby pre osoby ženského pohlavia
 • Farby pre neznáme osoby
 • Farby pre rodinné uzly
 • Ostatné farby


Výber farby

Obrázok 15.15 "Vyberte farbu" - dialógové okno výberu

Vyberte farbu z oblasti palety farieb alebo vyberte Custom + tlačidlo na vytvorenie vlastnej farby buď prostredníctvom priameho "kódu farby Hex"; posuvníka alebo kliknutím myšou.

Genealogické symboly

Gnome-important.png
Pre túto funkciu existujú predpoklady

záložku Genealogické symboly možno použiť len vtedy, ak je prítomný program prerequisite python-fontconfig, ktorý Gramps dokáže použiť.

Obrázok 15.16 "Genealogické symboly" - karta Predvoľby - aktivované predvolené nastavenia

Umožňuje používať genealogické symboly namiesto textových skratiek v správach, grafoch a v rozhraní Gramps.

Táto karta vám dáva možnosť použiť jedno písmo, ktoré dokáže zobraziť všetky genealogické symboly. (Po konfigurácii pozri: [Predpoklad_používania_Genealogických_Symbolov|Predpoklad používania genealogických symbolov]])

Ak zaškrtnete políčko "používať symboly", Gramps použije vybrané písmo, ak existuje.

To môže byť užitočné, ak chcete do poznámky pridať fonetiku, aby ste ukázali, ako sa meno vyslovuje, alebo ak miešate viacero jazykov, napríklad gréčtinu a ruštinu.

Na tejto karte môžete konfigurovať iba symbol smrti.

Zoznam zobrazených genealogických symbolov (zoradených v poradí uvedenom na spodnej snímke obrazovky):
 • Žena
 • Mužský
 • Asexualita, bez pohlavia, bez pohlavia
 • Lesbickosť
 • Mužská homosexualita
 • Heterosexualita
 • Transgender, hermafrodit (v entomológii)
 • Transgender
 • Neuterita
 • nelegitímny
 • Narodenie
 • Krst/krstiny
 • Zasnúbený
 • Manželstvo
 • rozvod
 • Nezosobášené partnerstvo
 • Pochovaný
 • kremácia/pohrebná urna
 • Zabitý v boji
 • Vyhynutý
 • Smrťsymbol Kódový bod(y) Unicode názov
male U+2642 Mužský znak
žena U+2640 Ženský znak
neznámy ⚪︎ U+26AA Stredný biely kruh
hermafrodit U+26A4 Prepojený mužský a ženský znak
neuter U+26B2 Neuter
narodenie * U+002A Hviezdička
krst, krstiny ~ U+007E Tilda
smrť ✝︎ U+271D Latinský kríž
pohreb ⚰︎ U+26B0 Rakva
kremácia ⚱︎ U+26B1 Pohrebná urna
mŕtvo narodený ✝︎* U+0086 U+002A Latinský kríž, hviezdička
narodený nezákonne *⃝ U+002A U+20DD Hviezdička v kruhu
narodený nelegitímne U+229B Operátor s kruhovou hviezdičkou
zabitý v akcii ⚔︎ U+2694 Skrížené meče
táto línia zanikla U+2021 Dvojitá dýka
aproximate(ly) ± U+00B1 Plus-mínus
pred < U+003C Symbol Less-Than
za > U+003E Symbol väčší ako
U+26AC Stredný malý biely kruh
vydatá U+26AD Symbol manželstva
rozvedený U+26AE Symbol rozvodu
slobodný U+26AF Symbol partnerstva nezosobášených


Predpoklad používania genealogických symbolov

Fig. 15.17 "Genealogické symboly" - karta Predvoľby - predvolené nastavenia
Počiatočné nastavenie

Ak bol nainštalovaný fontconfig predpoklad, potom na záložke Genealogické symboly vyberte tlačidlo Pokúsiť sa nájsť, Gramps sa pokúsi zistiť všetky vhodné unicode textové fonty, ktoré možno použiť.

Obrázok 15.18 "Genealogické symboly" - Vyhľadávanie písma

Po dokončení vyhľadávania vyberte jedno z písiem zo zoznamu Vybrať písmo a potom zaškrtnite políčko:

Použiť symboly

Prerequisite

Predpoklad : python-fontconfig : Na zobrazenie genealogických symbolov sa vyžaduje väzba fontconfig na Python a jeho závislosti

Gramps-notes.png
Máte nainštalovaný python-fontconfig? Spustite Addon Prerequisites Checker a vyhľadajte niečo podobné nasledujúcemu riadku:
* python-fontconfig 0.5.0 (Je nainštalovaná úspešná verzia 0.5.x.)

Pozrite si tiež:


Ďalšie nastavenia

Okrem dialógového okna Predvoľby sú v programe Gramps k dispozícii aj ďalšie nastavenia. Z rôznych dôvodov boli ľahšie dostupné, ako je uvedené nižšie.

Editor stĺpcov

Tango-Dialog-information.png
Editor stĺpcov

Všetky zobrazenia zoznamu sú dostupné a fungujú rovnako. Konkrétne je k dispozícii pre zobrazenie Ľudia, Rodinné zobrazenie (zoznam detí). Zobrazenie zdrojov, Zobrazenie citácií, Zobrazenie miest, Zobrazenie médií, Zobrazenie archívov a Zobrazenie poznámok.


Fig. 15.19 Výber tlačidla Configure View...
Fig. 15.20 Editor stĺpcov - dialóg - príklad ľudí


Stĺpce zobrazenia zoznamu možno pridávať, odstraňovať alebo meniť ich poradie v dialógovom okne Editor stĺpcov.

Ak chcete použiť dialógové okno Editor stĺpcov pre aktuálne zobrazenie, vyberte prostredníctvom ponuky Zobrazenie ➡ Konfigurácia zobrazenia..., kliknite na Gramps-config.pngKonfigurovať zobrazenie... tlačidlo na paneli nástrojov alebo stlačte tlačidlo Konfigurovať aktívne zobrazenie viazanie klávesnice.

V zobrazení sa zobrazia len stĺpce so zaškrtnutým políčkom. Pozíciu stĺpca v zobrazení môžete zmeniť aj kliknutím a pretiahnutím na novú pozíciu v Editore (potiahni a pusť). Po vykonaní požadovaných zmien kliknite na Použiť, potom kliknite na OK, aby ste opustili Editor a zobrazili svoje zmeny v Zobrazení.

V predvolenom nastavení sa v Zozname zobrazení zobrazuje niekoľko stĺpcov s informáciami o príslušnej kategórii. Stĺpce môžete pridávať alebo odstraňovať zo zobrazenia

Predvoleným kľúčom na triedenie zobrazenia [vždy vzostupne] je najľavšie pole [t. j. hore v Editore stĺpcov], takže zmena toho, ktoré pole je na tejto pozícii, ovplyvňuje predvolené triedenie.

Fig. 15.21 Editor stĺpcov - dialógové okno - príklad miest

Dialógové okno Editor stĺpcov bude mať pre každú kategóriu Zobrazenia, ktoré zobrazuje jednoduchú tabuľku, iný výber stĺpcov.

Zmeny sa prejavia až po kliknutí na tlačidlo Použiť.

Po aplikovaní zmien stĺpcov Zobrazenia sa po jednom kliknutí na záhlavie stĺpca zoradí vzostupne, po ďalšom kliknutí sa zoradí zostupne.

Podskupina stĺpcov a aktuálne filtre obmedzia aj údaje exportované prostredníctvom operácie {Rodinné stromy ➡ Export View.... Skryté stĺpce a záznamy sa nebudú exportovať.

Triedenie stĺpcov

Fig. 15.22 Zoradenie podľa stĺpca "Dátum narodenia" v režime zoznamu v zobrazení kategórie Ľudia - príklad

V predvolenom nastavení každé Zobrazenie kategórie, ktoré prezentuje údaje v stĺpcovom usporiadaní tabuľky, zoradí riadky vzostupne na základe údajov v prvom (najľavejšom) stĺpci. Ak má tabuľka zoskupené riadky, zoskupené údaje sa budú triediť ďalej. (Podobne budú fungovať aj tabuľky v podskupinách údajov v záložkách, Editory a Selektory.)

Kliknutím raz na záhlavie iného stĺpca sa údaje tohto stĺpca zoradia vzostupne. Opätovným kliknutím na záhlavie sa údaje zoradia v opačnom poradí.

Dialógové okno Editor stĺpcov možno použiť na pridávanie, odstraňovanie a zmenu poradia zobrazených stĺpcov. Výberom iného prvého stĺpca sa tento stĺpec stane novým predvoleným stĺpcom triedenia pohľadu [hoci vždy vzostupne].

Nastavenie domovskej osoby

Obrázok 15.23 Ponuka zobrazujúca Nastaviť domovskú osobu

Ak chcete nastaviť (určiť) Domovskú osobu, vyberte kategóriu Ľudia a vyberte požadovanú osobu, aby sa z nej stala Aktívna osoba, a potom cez menu vyberte Upraviť ->Nastaviť domovskú osobu.

Prípadne pri úprave ľubovoľnej Osoby kliknite pravým tlačidlom myši na neaktívne oblasti (oblasti bez poľa na zadávanie textu) hornej časti, čím sa zobrazí kontextové menu, ktoré obsahuje možnosť Urobiť domovskú osobu daného profilu.

Domovská osoba je trvalo určená osoba, ktorá sa stáva Aktívnou osobou, keď nastane jedna z nasledujúcich situácií:

 • Predvolene pri otvorení databázy rodinného stromu
  (Nastavenie Všeobecné v Predvoľby môže toto predvolené správanie zmeniť. "Zapamätať si posledný zobrazený pohľad" vráti na poslednú Aktívnu osobu z predchádzajúcej relácie.")
 • Po kliknutí na tlačidlo na paneli nástrojov Domov
 • Keď sa vyberie položka Domov z ponuky Prejsť alebo z kontextovej ponuky pravého tlačidla myši vo vybraných zobrazeniach
 • Ak sa keybinding ALT+Domov sa stlačí na návrat na Domovskú osobu.

Tlačidlo na paneli nástrojov Domov je k dispozícii v kategórii Ľudia, kategórii Vzťahy a kategórii Rodinný strom. Gramps Go-Home48x48 win.png

Pozrite tiež


Nastavenie ovládacích prvkov pohľadu

To, či sa v hlavnom okne zobrazí panel nástrojov, bočný panel alebo filter (nie je k dispozícii v pohľadoch Rodinný strom a Vzťahy), sa nastavuje prostredníctvom ponuky Pohľad.

V rôznych pohľadoch sa po kliknutí na ponuku Pohľad zobrazia políčka, na ktoré môžete kliknúť:

 • Navigátor
 • Panel nástrojov
 • Bočný panel
 • Dolný panel
 • Celá obrazovka F11

Okrem toho budú v závislosti od pohľadu, v ktorom sa nachádzate, k dispozícii ďalšie možnosti na Configure.

 • Príklady:
  • Nastavte hodnotu stĺpcov na 1
  • Nastavenie stĺpcov na 2
  • Nastaviť stĺpce na 3
 • Vzťahy:
  • Zobraziť súrodencov
  • Zobraziť podrobnosti
 • Zemepis:
  • Časové obdobie
  • Rozloženie

Všetky ostatné pohľady: Editor stĺpcov.

Exportné zobrazenie

Fig. 15.24 Menubar - "Rodinné stromy" - prehľadný príklad zobrazujúci položku ponuky "Exportovať zobrazenie"

Vo väčšine Zobrazenia zoznamu kategórií je možné zobrazené údaje exportovať, vyberte si ich cez Rodinné stromy ->Exportovať zobrazenie... menu príkaz.

Tento príkaz Menu sa zobrazí len vtedy, ak je možné exportovať zobrazené údaje. Gramps vyexportuje údaje na obrazovke podľa vášho výberu: CSV alebo Open Document formát tabuľky.

Všimnite si, že aktuálna konfigurácia stĺpcov Zobrazenia bude riadiť, aké údaje sa budú exportovať. Export bude obsahovať len zobrazené údaje stĺpcov (v rovnakom poradí) a bude obmedzený na záznamy, ktoré vyhovujú všetkým filterom, ktoré ste použili.

Dialógové okno Exportovať zobrazenie ako tabuľku

Fig. 15.25 "Exportovať zobrazenie ako tabuľku" CSV(predvolený) súbor-dialóg - príklad

Gramps potom zobrazí Export View as Spreadsheet dialógové okno, v ktorom po výbere umiestnenia súboru na uloženie a názvu súboru; exportujte údaje zo zobrazenia zoznamu kategórií v jednom z dvoch formátov tabuľkového procesora:

 • CSV (predvolený)
 • OpenDocument Spreadsheet - formát ODS.


Fig. 15.26 Príklad tabuľky ODS - zobrazenie v LibreOffice Calc

Na ukážkovom obrázku je zobrazený export do OpenDocument Spreadsheet (formát ODS) zobrazený ako tabuľka v programe Libreoffice Calc.


Modularita a zásuvné moduly

Program Gramps bol navrhnutý na rozšírenie. Rámec zásuvných modulov (tzv. plug-in, addon, doplnok, rozšírenie) poskytuje cestu pre vývoj tretích strán mimo bežných distribúcií vydania Gramps.

Dokumentácia pre každý doplnok je udržiavaná mimo toku týchto hlavných kapitol wiki. Rozhranie a funkčnosť softvéru a dokumentácie nemusia byť v súlade so štýlmi, ktoré sú viditeľné vo zvyšku Gramps... hoci vyzývame vývojárov, aby sa snažili, aby ich doplnky boli čo najplynulejšie.

Stručný opis a snímku obrazovky každého doplnku nájdete v časti Zoznam doplnkov príručky wiki. Na samostatne udržiavanú stránku s dokumentáciou k doplnku vedie odkaz z 1. stĺpca tohto zoznamu.

Pozri Správca doplnkov a Doplnky tretích strán.

Prispôsobenie výstupných formátov zostáv

Fig. 15.27 Príklad Možnosti dokumentu - predvolené nastavenia záložky pre textové správy (Plain Text - vybraný výstup)

Aký druh prispôsobenia výstupu je k dispozícii? Toto dialógové okno umožňuje zmeniť písmo, veľkosť písma, farbu písma, farbu pozadia textu a zarovnanie odsekov v správe.

Pri väčšine dialógových okien zostavy sa v hornej časti nachádzajú karty možností, ktoré sa konkrétne týkajú danej zostavy. Spodná časť bude obsahovať širšie opakovane použiteľné funkcie a nazýva sa Možnosti dokumentu časť.

Z rozbaľovacieho zoznamu Styl: môžete vybrať existujúci vlastný štýl. Alebo ak si chcete vytvoriť vlastný Styl:, vyberte tlačidlo Style Editor..., čím sa zobrazí Document Styles a potom vyberte tlačidlo Add a new style, aby sa zobrazilo dialógové okno Style editor.

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Dialógové okno Štýly dokumentu

Obrázok 15.28 Štýly dokumentu - dialógové okno - predvolené

V dialógovom okne Styly dokumentu sa zobrazí zoznam predvolených štýlov a všetkých vlastných štýlov pre danú zostavu a umožní vám upraviť alebo odstrániť všetky vytvorené vlastné štýly. Výberom tlačidla + (Pridať nový štýl) sa zobrazí dialógové okno Editor štýlov.

Dialógové okno Editor štýlu

Dialógové okno Editor štýlu umožňuje prispôsobiť štýl dokumentu špecifický pre každú správu.

Zmeňte Názov štýlu: (<kód>Nový štýl</kód> predvolený) na jedinečný názov, ako sa bude zobrazovať v Možnosti dokumentu Štýl: rozbaľovacom zozname.

Po dokončení zmien vlastného štýlu vyberte tlačidlo OK na uloženie zmien alebo Zrušiť na ukončenie.


Dialógové karty editora štýlov

Na ľavej strane uvidíte stĺpec Štýl, v ktorom sú uvedené možnosti odsekov špecifické pre danú zostavu, ktoré môžete upravovať. Napríklad Ahnentafel Report} zobrazuje možnosti štýlu pre AHN-Entry, AHN-Generation a AHN-Title.

Na pravej strane sú tri záložky súvisiace s každým štýlom uvedeným v ľavom stĺpci:

Description
Fig. 15.29 Karta Možnosti opisu - Štýly dokumentu - dialógové okno (predvolené štýly pre správu Ahnentafel) (Gramps 4.2.0 Windows 7)
 • Opis : Popis opisuje, čoho sa týka každý odsek. Tu je napríklad uvedený štýl použitý pre správu Ahnentafel Report ( AHN-Entry ).


Možnosti písma
Fig. 15.30 Karta "Možnosti písma" - dialógové okno "Editor štýlov" pre "Štýly dokumentu" (predvolené štýly pre Ahnentafel Report)
 • Možnosti písma : Tu môžete nastaviť Typ písma Roman alebo Swiss, Veľkosť písma v bodoch, Farbu písma a niektoré Možnosti ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo podčiarknutie.


Možnosti odseku
Fig. 15.31 Karta "Možnosti odseku" - dialógové okno "Editor štýlov" pre "Štýly dokumentu" (predvolené štýly pre Ahnentafel Report)
 • Možnosti odseku : Tu nastavíte Zarovnanie, Farba pozadia, Zarovnanie, Odstupy a Okraje vášho štýlu.


Kontextové menu

Používa sa na rôznych miestach programu Gramps; spôsob prístupu ku kontextovej ponuke závisí od operačných systémov:

Pozri tiež:

Prispôsobenie

Tu je niekoľko spôsobov, ako si môžete prispôsobiť Grampa.

Predvoľby

Pozri Predvoľby.

Jazyk

Program Gramps bol preložený do viacerých jazykov. Zvyčajne sa Gramps automaticky spustí vo vašom miestnom jazyku, ako je zvolený pre iné aplikácie, ale niekedy to nemusí byť pre vás správne. A v iných prípadoch modul alebo doplnok ešte nebude preložený a zobrazí sa dialógové okno s upozornením, v ktorom sa píše niečo ako “Upozornenie: zásuvný modul XYZ nemá preklad pre žiadny z vašich nastavených jazykov, namiesto toho použite americkú angličtinu”. (Všimnite si, že americký dialekt angličtiny je predvolený, a nie britský.) To môže byť otravné alebo rušivé.

Najideálnejšou situáciou je, že americkú angličtinu ovládate rovnako dobre ako jazyk zvolený pre grafické rozhranie operačného systému vo vašom počítači. A že by ste využili možnosť preložiť túto funkciu Gramps pre používateľov, ktorí nehovoria po anglicky.

Ak je váš systém nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval iný jazyk ako angličtinu, môžete to pre funkciu Gramps prepísať.

Ako príklad predpokladajme, že počítač v Holandsku je predvolene nakonfigurovaný na holandský jazyk Unicode 8: "LANG: nl_NL.UTF-8". Môžete buď resetovať jazyk operačného systému

V systéme Windows použiť príkaz SET na obnovenie premennej LAN env na "en_GB.UTF-8" pre britskú angličtinu. Môžete to urobiť z rozhrania príkazového riadka alebo vytvoriť zástupcu pri spustení s nasledujúcim cieľom: C:\Windows\System32\cmd.exe /c "SET LANG=en_GB.UTF-8 && START /D ^"C:\Program Files\GrampsAIO64-5.2.3^" gramps.exe"

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Gnome-important.png
tbd

Popisuje pre každú hlavnú platformu, ako sa určuje bežný jazyk a ako môže používateľ zvoliť iný jazyk.

Linux

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Ak chcete vybrať "variant" lokálneho jazyka pre triedenie, ktorý nie je predvoleným variantom, potom môžete spustiť Gramps z terminálu (alebo konzoly) s iným prostredím LC_COLLATE. Napríklad predvolený variant triedenia (collation) pre švédčinu je "reformed", ale namiesto toho môžete zvoliť "standard" zadaním:

 export LC_COLLATE="sv_SE.UTF-8@collation=standard"
 python Gramps.py

Mac OS X

Pre Mac OS X si pozrite Pokročilé nastavenie, kde nájdete podrobnosti o tom, ako sa bežne vyberá jazyk a ako si vybrať špeciálne, nepredvolené nastavenie jazyka, poradia triedenia alebo formátu takých vecí, ako sú názvy dní a mesiacov a oddeľovače čísel.

MS Windows

Okno Microsoft Window Gramps AIO Installer Choose Components-Selection

.

Ak chcete spustiť program Gramps v inom jazyku ako v angličtine pomocou inštalačného programu Gramps AIO, musíte ho vybrať počas procesu inštalácie.

V opačnom prípade nebude k dispozícii.

Viac informácií nájdete na stránke Download#MS_Windows.


Pridať položku ponuky operačného systému Windows

Ak chcete, aby program Gramps fungoval vo vami vybranom jazyku (Kód jazyka nájdete v tabuľke nižšie), vyplňte nasledujúce údaje:

 • Pomocou pravého tlačidla myši kliknite na ikonu "GrampsAIOxx 5.x.x" na pracovnej ploche a z ponuky vyberte: Vyberte položku Kopírovať.
 • Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na pracovnej ploche a z ponuky vyberte: Vložiť zástupcu
 • Vytvorí sa nová ikona s názvom: "GrampsAIOxx 5.x.x (2)".
 • Kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberte: Vlastnosti
 • Otvorí sa nové okno, kliknite na prvú kartu s názvom Všeobecné a zmeňte text z "GrampsAIOxx 5.x.x (2)" na niečo opisnejšie, napr: "GrampsAIO dánsky".
  • Kliknite na druhú kartu s názvom Skratka, zmeňte text v prvej položke s názvom Cieľ z (pozn. cesta sa bude líšiť v závislosti od použitej verzie Gramps):
   • <Program Files(xxx)\GrampsAIOxx-5.x.x\grampsw.exe" na:
   • %comspec% /c set LANG=da_DK.UTF-8 && start grampsw.exe"
 • Kliknite na tlačidlo OK a teraz sa po kliknutí na túto ikonu spustí program Gramps v dánčine.

Zmena premenných LANG okna

Ďalšia možnosť, ak chcete, aby sa program Gramps vždy načítaval povedzme v kanadskej francúzštine, môžete ísť do okna Windows > Vlastnosti systému a pridať premennú LANG v používateľskej časti dialógového okna premenných prostredia s príslušnou hodnotou.

Hodnota, ktorú treba pridať, je:

Názov: LANG
Hodnota: fr_CA.UTF-8

Jazykové kódy

Vyberte si z nasledujúcej tabuľky jazykov, do ktorých bol preložený Gramps:

Jazyk ISO kód Príklad Poznámky
Holandčina nl_BE.UTF-8
Angličtina (britská) en_GB.UTF-8
fínčina fi-UTF-8
Kanadská francúzština fr_CA.UTF-8
Ruský ru_RU.UTF-8
 • Kódy jazykov sú dvojmiestne kódy jazykov ISO s malými písmenami (napríklad "da"), ako sú definované v ISO 639-1.
 • Kódy krajín sú dvojpísmenové veľké ISO kódy krajín (ako napríklad "BE"), ako je definované v ISO 3166-1.

Pokročilá manipulácia s nastaveniami

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Gnome-important.png
Varovanie **Uistite sa, že ste zavreli program Gramps **

Obsah tejto časti je mimo záujmu bežného používateľa programu Gramps. Ak budete pokračovať v ladení možností na nízkej úrovni, môžete poškodiť svoju inštaláciu programu Gramps. Buďte opatrní. BOLI STE VAROVANÍ!

Okrem nastavení, ktoré sú k dispozícii v Nastaveniach, môžete preskúmať aj rozšírené nastavenia.

Program Gramps používa INI keys a INI sections na správu používateľských predvolieb a nastavení programu tieto sú uložené v textovom súbore gramps.ini v priečinku .gramps/gramps[XX] vo vašom domovskom alebo používateľskom adresári.

Súbor gramps.ini má nasledujúce časti:

 • [správanie] : typické názvy kľúčov sú: betawarn, enable-autobackup, use-tips...
 • [farby] :
 • [database] : súvisí s nastaveniami databázy pre rodokmeň.
 • [export] : export a import priečinkov/adresárov
 • [geografia] :
 • [rozhranie] : množstvo kľúčov týkajúcich sa výšky a šírky rôznych zobrazení: napr. event-height (výška udalosti): 450, event-ref-height (výška udalosti): 585, event-ref-width (šírka udalosti): 728, event-width (šírka udalosti): 712...
 • [paths] : kľúče týkajúce sa nedávno importovaných súborov a priečinkov/adresárov
 • [plugin] :
 • [preferences] : kľúče týkajúce sa preferencií: všetky bežné predvoľby , todo -colors..
 • [researcher] : všetky informácie týkajúce sa výskumníka
 • [utf8] :

Príklad gramps.ini súbor

Príklad obsahu súboru gramps.ini:

;; Súbor s kľúčom Gramps
;; Automaticky vytvorený v 2020/05/17 15:15:34

[správanie]
;;addmedia-image-dir=''
;;addmedia-relative-path=0
;;addons-url='https://raw.githubusercontent.com/gramps-project/addons/master/gramps51'
;;autoload=0
;;avg-generation-gap=20
;;betawarn=0
;;check-for-addon-update-types=['new']
;;check-for-addon-updates=0
;;date-about-range=50
;;date-after-range=50
;;date-before-range=50
;;do-not-show-previously-seen-addon-updates=1
;;generation-depth=15
;;last-check-for-addon-updates='1970/01/01'
;;max-age-prob-alive=110
;;max-sib-age-diff=20
;;min-generation-years=13
;;owner-warn=0
;;pop-plugin-status=0
;;previously-seen-addon-updates=[]
;;recent-export-type=3
;;runcheck=0
;;spellcheck=0
;;startup=0
;;surname-guessing=0
translator-needed=0
;;use-tips=0
;;web-search-url='http://google.com/#&q=%(text)s'
;;welcome=100

[farby]
;;border-family=['#cccccc', '#252525']
;;border-family-divorced=['#ff7373', '#720b0b']
;;border-female-alive=['#861f69', '#261111']
;;border-female-dead=['#000000', '#000000']
;;border-male-alive=['#1f4986', '#171d26']
;;border-male-dead=['#000000', '#000000']
;;border-unknown-alive=['#8e5801', '#8e5801']
;;border-unknown-dead=['#000000', '#000000']
;;family=['#eeeeee', '#454545']
;;family-civil-union=['#eeeeee', '#454545']
;;rodina-rozvedený=['#ffdede', '#5c3636']
;;rodina-manželstvo=['#eeeeee', '#454545']
;;rodina-neznáma=['#eeeeee', '#454545']
;;rodina-nezosobášená=['#eeeeee', '#454545']
;;žena-živá=['#feccf0', '#62242D']
;;žena-mŕtva=['#feccf0', '#3a292b']
;;home-person=['#bbe68a', '#304918']
;;male-alive=['#b8cee6', '#1f344a']
;;male-dead=['#b8cee6', '#2d3039']
;;scheme=0
;;unknown-alive=['#f3dbb6', '#75507B']
;;unknown-dead=['#f3dbb6', '#35103b']

[databáza]
;;autobackup=0
;;backend='sqlite'
;;backup-on-exit=1
;;backup-path='C:\\Users\\[username]\\Documents\\GrampsBackup'
;;compress-backup=1
;;host=''
;;path='C:\\Users\\[username]\\Documents\\\gramps\\grampsdb'
;;port=''

[export]
;;proxy-order=[["privacy", 0], ["living", 0], ["person", 0], ["note", 0], ["reference", 0]]

[geografia]
;;center-lat=0,0
;;center-lon=0,0
;;lock=0
;;map='person'
;;map_service=1
;;path=''
;;show_cross=0
;;use-keypad=1
;;zoom=0
;;zoom_when_center=12

[rozhranie]
;;dbmanager-height=350
;;dbmanager-horiz-position=12
;;dbmanager-vert-position=85
;;dbmanager-width=780
;;dont-ask=0
;;filter=0
;;fullscreen=0
;;grampletbar-close=0
;;ignore-gexiv2=0
;;ignore-osmgpsmap=0
;;ignore-pil=0
;;main-window-height=500
;;main-window-horiz-position=15
;;main-window-vert-position=10
;;main-window-width=775
;;mapservice='OpenStreetMap'
;;open-with-default-viewer=0
;;pedview-layout=0
;;pedview-show-images=1
;;pedview-show-marriage=0
;;pedview-show-unknown-people=0
;;pedview-tree-direction=2
;;pedview-tree-size=5
;;place-name-height=100
;;place-name-width=450
;;sidebar-text=1
;;size-checked=0
;;statusbar=1
;;surname-box-height=150
;;toolbar-on=1
;;toolbar-text=0
;;treemodel-cache-size=1000
;;view=1
;;view-categories=['Dashboard', 'People', 'Relationships', 'Families', 'Ancestry', 'Events', 'Places', 'Geography', 'Sources', 'Citations', 'Repositories', 'Media', 'Notes']

[cesty]
;;quick-backup-directory='C:\\Users\\[username]\\Documents\\gramps'
;;quick-backup-filename='%(filename)s_%(year)d-%(month)02d-%(day)02d.%(extension)s'
;;recent-export-dir='C:\\Users\\[username]\\Documents\\gramps'
;;recent-file=''
;;recent-import-dir='C:\\Users\[username]\\Documents\\gramps'
;;report-directory='C:\\Users\[username]\\Documents\\gramps'
;;website-cal-uri=''
;;website-cms-uri=''
;;website-directory='C:\\Users\[username]\\Documents\\gramps'
;;website-extra-page-name=''
;;website-extra-page-uri=''

[plugin]
;;addonplugins=[]
;;hiddenplugins=[]

[preferences]
;;age-display-precision=1
;;calendar-format-report=0
;;cprefix='C%04d'
;;date-format=0
;;default-source=0
;;eprefix='E%04d'
;;family-relation-type=3
;;family-warn=1
;;fprefix='F%04d'
;;hide-ep-msg=0
;;invalid-date-format='<b>%s</b>'
;;iprefix='I%04d'
last-view='dashboardview'
last-views=['dashboardview', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '']
;;name-format=1
;;no-given-text="[Chýba uvedené meno]
;;no-record-text="[Chýbajúci záznam]
;;no-surname-text="[Chýbajúce priezvisko]
;;nprefix="N%04d
;;online-maps=0
;;oprefix='O%04d'
;;paper-metric=0
;;paper-preference="Letter
;;patronimic-surname=0
;;place-auto=1
;;place-format=0
;;pprefix="P%04d
;;private-given-text="[Living]
;;private-record-text="[Private Record]
;;private-surname-text="[Living]
;;quick-backup-include-mode=0
;;rprefix="R%04d
;;sprefix='S%04d'
;;tag-on-import=0
;;tag-on-import-format='Importované %Y/%m/%d %H:%M:%S'
;;use-last-view=0

[výskumník]
;;researcher-addr=''
;;researcher-city=''
;;researcher-country=''
;;researcher-email=''
;;researcher-locality=''
;;researcher-name="''
;;researcher-phone=''
;;researcher-postal="''
;;researcher-state=''

[utf8]
;;available-fonts=[]
;;death-symbol=13
;;in-use=0
;;selected-font=''

Pokročilé nastavenie názvu záložného súboru

Vzor pomenovania názvu záložného súboru môžete definovať aj nastavením paths.quick-backup-filename v kľúčovom súbore ~/.gramps/gramps51/gramps.ini nasledovne:

 [paths]
 ;;quick-backup-filename='%(filename)s_%(year)d-%(month)02d-%(day)02d.%(extension)s'

odstránením dvoch stredníkov(;;) z prednej časti riadku kľúča INI a použitím niektorého z nasledujúcich kľúčových slov pre vzor filenam: Názov súboru: *názov súboru

 • rok
 • mesiac
 • deň
 • hodina
 • minút
 • sekúnd
 • rozšírenie :
  • .gpkg(predvolené), ak zahrniete médiá.
  • .gramps, ak vylúčite médiá.

Použite príslušný súbor s kľúčom ~/.gramps/gramps{XX}/gramps.ini.

 • Gramps verzia 5.2 :
 ~/.gramps/gramps51/gramps.ini

Pozrite si tiež: 1:

Téma

Vzhľad programu Gramps je možné zmeniť.

Niektoré hlásenia je možné tiež zmeniť:


Predchádzajúca Index Nasledujúca
Gnome-important.png Special copyright notice: All edits to this page need to be under two different copyright licenses:

These licenses allow the Gramps project to maximally use this wiki manual as free content in future Gramps versions. If you do not agree with this dual license, then do not edit this page. You may only link to other pages within the wiki which fall only under the GFDL license via external links (using the syntax: [https://www.gramps-project.org/...]), not via internal links.
Also, only use the known Typographical conventions