Template:Grampsmanualcopyright/he

From Gramps
Jump to: navigation, search
align="right" הודעת מיוחדת בעיינן זכויות יוצרים: כל העריכות בדף זה צריכות להיות במגבלות שני רישיונות זכויות יוצרים שונים:

רישיונות אלה מרשים למיזם גרמפס להשתמש באופן מירבי במדריך ויקי זה כתוכן חופשי בגרסאות גרמפס העתידיות. אם אינכם מסכים עם כפול רישיונות זה, אל תערוכו דף זה. אתם רשאים לקשור רק עמודים אחרים בתוך הויקי שנמצאים תחת רישיון GFDL ורק באמצעות קישורים חיצוניים (באמצעות התחביר: [https://www.gramps-project.org/...]), לא באמצעות קישורים פנימיים.
כמו כן, השתמשו רק במוסכמות המקובלות

תבנית זו מתארת את ההוראה המיוחדת לזכויות יוצרים על חומר המהווה חלק מעמודי מדריך גרמפס בויקי.

מאחר שבסופו של דבר יש להפיץ את המדריך בחבילה שפורסמה על ידי GPL, כל העריכות חייבות להיות בכפוף לרישיון כפול, האחד לזכויות היוצרים בויקי, השני לזכויות היוצרים של החבילה המופצת.