Nl:Gramps verklarende woordenlijst

From Gramps
(Redirected from Gramps Glossary/nl)
Jump to: navigation, search

Deze verklarende woordenlijst geeft een overzicht van de begrippen die gebruikt worden in Gramps, met een korte uitleg en een verwijzing naar de toepasselijke artikels.

Voor een verklarende woordenlijst van genealogische begrippen, zie genealogische verklarende woordenlijst.

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

adres
(sec. obj.) Het concept dat in Gramps gebruikt wordt is een bepaalde locatie met een bijhorend tijdskader. Denk eerder aan een postadres. De bedoeling is om aan te geven wanneer de persoon ergens woonde en hoelang. Een adres bestaat uit:
 • Datum
 • Adres
 • Stad/Provincie
 • Deelstaat/Provincie
 • Postcode
 • Land
 • Tel
Niet te verwarren met een plaats met een vaste positie (de plaatslocatie). Gebruik dit met de nodige voorzichtigheid. Voor genealogische onderzoek kunt u ook de residentie gebeurtenis gebruiken gekoppeld aan een locatie. Voor post (e-mail en briefpost) kunt u best een adres aan de persoon of de bibliotheek toevoegen.

B

bruid
(gebeurtenisrol) Een begrip dat verwijst naar de vrouw in een huwelijk die dan na het huwelijk aangeduid wordt als echtgenote. Zie ook: moeder.
bruidegom
(gebeurtenisrol) Een bruidegom is de benaming voor een man op de dag dat hij trouwt. De benaming wordt ook wel gebruikt vanaf de dag van de ondertrouw. Het woord is een verbastering van het woord bruide hom, waarbij hom: man betekent (vgl. het Franse homme). De bruidegom is dus de man van de bruid, het is zelfs de manlijke vorm van het woord. Zie ook vader.

C

celebrant
(gebeurtenisrol) De celebrant is in een katholieke eucharistieviering de priester die de leiding heeft en de voornaamste heilige handelingen verricht.

D

DTD
(Engels: Document Type Definition) oftewel documenttype-definitie is een schema-technologie die oorspronkelijk bij SGML gebruikt werd, en later ook bij van SGML afgeleide formele talen of toepassingen van SGML zoals XML, HTML en XHTML.

In een DTD kan men formele specificaties maken van documenten op grond waarvan zij kunnen worden gevalideerd, bijvoorbeeld door XML-validators. Een DTD geeft hiervoor onder meer aan, wat de elementen zijn van een XML-document, waar zij voorkomen, wat de kenmerken zijn waaraan ze moeten voldoen, enzovoorts. Zeer simplistisch uitgedrukt kan een DTD onder meer aangeven, wat voor soort tags in een XML-document mogen voorkomen.

E

F

familie
(prim. obj) de familie is een kernconcept in Gramps. Het geeft de basisrelatie weer tussen personen. Normaal gezien zal deze entiteit een vader, een moeder en enkele kinderen, maar het kan ook dat er slechts een deel aanwezig is. Personen kunnen ook deel uitmaken van verschillende families (adoptie, hertrouwd, ...).
familie
(gebeurtenisrol) Een gebeurtenis kan verbonden worden aan een familie, wat aangeeft dat de volledige familie betrokken was in de gebeurtenis. Dit is gewoonlijk een huwelijksgebeurtenis die verbonden wordt met een familie met als gebeurtenisrol: familie

G

gebeurtenis
Een beslissend moment in het leven van een persoon. Zie gebeurtenissen voor het gebruik in de genealogie, zie gebeurtenissen in Gramps voor de voorgedefinieerde gebeurtenissen in Gramps en voorgestelde benaming voor de meest voorkomende gebeurtenissen.
gebeurtenisrol
de rol die een persoon heeft in een gebeurtenis. In Gramps kan een gebeurtenis gekoppeld worden aan zoveel personen als nodig. Elke persoon zal een andere rol toebedeeld krijgen. De gebeurtenisrol legt dit vast. Meer algemene rollen zijn voorgedefinieerd, andere kunt u als gebruiker toevoegen door gewoon de volgens u juiste rol in te voeren.
gebeurtenistype
De algemene groep waartoe een gebeurtenis behoort. Vb. een christelijk, burgerlijk, Tibetaans, ... huwelijk, worden allemaal onder het type huwelijk geplaatst. Zie gebeurtenissen in Gramps voor een overzichtfor an overview.
GEDCOM
 1. De benaming GEDCOM is een acroniem voor GEnealogische Data COMmunicatie, en wordt gebruikt voor een speciaal tekstformaat dat is ontwikkeld door de Kerk van Jezus Christus van de #Heiligen der Laatste Dagen. Dit formaat was ontwikkeld zodat een standaard zou ontstaan met betrekking tot communicatie tussen de Kerk en personen die genealogische data aanleverden. #Het GEDCOM-formaat heeft zich nu ontwikkeld tot de facto standaard voor gegevensuitwisseling tussen de meeste genealogische programma's en systemen.
getuige
(gebeurtenisrol) Een getuige is iemand die een bepaald feit heeft gezien of meegemaakt. We spreken onder ander over getuigen van een misdrijf, maar evenzo over getuigen van de Tweede Wereldoorlog of bij een huwelijk.

H

hulp
(gebeurtenisrol) Een begrip dat naar een hulp of bediende verwijst.

I

J

K

L

Locatie
(prim. obj.) Het concept locatie in Gramps is een welbepaalde plaats maar tijdsonafhankelijk. Over een langere periode bekeken kan een locatie verschillende adressen hebben, afhankelijk van veranderde grenzen en gewijzigde politieke situaties. Een voorbeeld: Leningrad en Sint-Petersburg vertegenwoordigen dezelfde locatie maar met verschillende namen. Een locatie heeft volgende elementen:
 • Beschrijvende titel
 • Lengte- en breedtegraad
 • Een lijst met informatie
  • Adres
  • Stad
  • Staat
  • Parochie
  • Provincie
  • Postcode
  • Land
  • Tel

M

N

O

P

predikant
(gebeurtenisrol) Een dominee (afkorting: ds of ds.) of predikant is iemand die voorgaat bij een godsdienstoefening van protestantse gezindte. Het woord dominee is afkomstig van het Latijnse dominus dat heer betekent. Kan ook een geestelijke of een monnik zijn. Zie ook: celebrant.
primair object
Primaire objecten zijn de fundamentele objecten in het Gramps gegevensbestand. Deze objecten zijn:
 • Persoon - bevat specifieke informatie van een bepaalde persoon.
 • Familie - bevat de specifieke informatie over de relatie tussen mensen. Gewoonlijk zijn dit een of beide ouders, zonder of met kinderen.
 • Bron - bevat gegevens over de bron zelf van de informatie.
 • Locatie - bevat informatie in verband met een specifieke plaats.
 • Media-object - bevat gegevens in verband met een media-object. Dit kunnen zowel beelden, documenten of gelijk welk verbonden bestand.
 • Gebeurtenis - bevat informatie in verband met een gebeurtenis. Een gebeurtenis wordt wel als primair object in het gegevensbestand behandeld, maar dit ziet de eindgebruiker niet.
Primaire objecten worden in het gegevensbestand als tabellen behandeld. Individuele componenten die samen het primair object uitmaken, worden als individuele elementen in het gegevensbestand opgeslagen. Zie Engelse discussie over primaire objecten (zie ook secondair object)

Q

R

rol
zie rol gebeurtenisrol

S

Secondair object
(zie ook primair object)

T

U

V

W

X

XML
Extensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele markuptalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze representatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen (zoals in AJAX).

XML is een vereenvoudigde vorm van Standard Generalized Markup Language (SGML), een complexe standaard om de structuur van documenten vast te leggen.

Y

Z

|