Nl:Latijnse woorden en expressies/I

From Gramps
Jump to: navigation, search


Latijnse woorden en expressies die starten met de letter I.

{{languages|Latin words and expressions/I|Latijnse woorden en expressies/I}

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - @ - *


ib., ibid.
ibidem
i.c.
juris consultis
id.
idem
i.e.
id est
I.H.S.
Iesus ominum Salvator
ill.
illustrissima
in Dno. obiit
in Domino obiit
I.U.B. iuris utriusque baccalaureus
en
IUL, IVL
iuris utriusque licentiatus


iacens in lecto
bedlegerig
iam
reeds
ibi
daar, toen
ibidem
bij, aldaar, aldaar op dezelfde plaats, op dezelfde bladzijde
ictu sclopeti
door het schot van een donderbus
ictus
slag
idem
hetzelfde
ideo
daarom
id est
dat is
Iesu
jezus
igitur
derhalve, bijgevolg
ignotus
onbekend, vreemd
illegitima, -mus
onwettig
illa, ille, illud
die daar, dat daar
illi
aan hem, aan haar
illigitima, -mus
onwettig
illius
van hem, van haar
illustris
verheven, aanzienlijk (predikaat van vorsten, hoge adel en niet vorstelijke edellieden)
illustrissima
doorluchtige
imbare
uitvaart zonder baar
imbicillis
zwakzinnig
impedimenta, -tum
huwelijksbeletsel, hindernis
impedimentum dirimens
vernietigend beletsel
impedimentibus dirimentibus
terwijl er vernietigende beletsels waren
imperium
keizerrijk
impertiri
schenken
impregnatio
zwangerschap
imprimus
voornamelijk, eerst
improles
zonder kinderen, kinderloos
improvusa morte
door een onvoorziene dood
inaequali gradu
in ongelijke graad (van bloed- of aanverwantschap
in albis (sepultus)
in het wit (begraven)
in articulo mortis
op het ogenblik van 't sterven
in caelum (coelum) abiit
is ten hemel gegaan
incertus, incerta
onzeker
incestriosus
in bloedschande verwekt
incestum
bloedschande, incest
incola (inquilinus)
inwoner, ingezetene (inwonend)
in comitatu
in het gezelschap van
incontinens
die zich niet bedwingt op zedelijk gebied, prostituée
in continent
op staande voet, onmiddelijk
inde
daarna, vervolgens, daar vandaan
in doloribus partus
in barensweeën
in Domino obiit
is gestorven in de Heer
in domo propria (proprio)
in haar, zijn eigen huis
in domo sua
in zijn huis
ineans
kind
in eodem domo
in hetzelfde huis
inerunt
zij gingen aan
in facie ecclesiae
ten overstaan van de kerk
infans
het kind
infans dimidii anni
kind van een half jaar
infans unius mensis
kind van één maand
infantes
kinderen
infantis
van het kind
infantium
van de kinderen
infantula, -lus
baby, zuigeling, klein kind, kindje
infector
(kunst)verver
inferius
later, lager
in festo sancti N...
op het feest van de heilige N...
in fidem
ter waarmerking
infirmitate
door een ziekte
infirmorum sacramentis
met sacrament der zieken
infirmus
ziek, gebrekkig
inflammatione
door een ontsteking

in foro|default=openbaar|}}

infra
onder, beneden
infra scripto
onderschreven
infrascriptus
ondergetekende, onderschrijver
inhumatus est
hij is begraven
inerunt
zij gingen aan
inierunt
zij gingen aan
inire
ingaan, aanvaarden
inirierant
zij gingen aan
inirierat
hij ging aan
initus
aangegaan
iniverunt
zij gingen aan
in itinere trajecti
op weg naar
iniustus
onrechtvaardig
initium
begin
initum (matrimonium)
aangegaan (huwelijk)
inierunt matrimonium
gingen een huwelijk aan, huwden
inivit matrimonium N. cum N.
gingen een huwelijk aan N. met N.
in lecto decumbens
bedlegerig
in margine
in de rand van het blad, in de linker kantlijn
in mea abstsentia
in mijn afwezigheid
in necessitate baptizatus
in nood gedoopt
innocens, innocentis
onschuldig, onnozel
innominis
zonder naam
in nomin(a)e
in naam van
innupta, innuptus
(bn) ongehuwd, ongetrouwd, vrij, echteloos
inopinatum
onverwachts
in partu
tijdens de bevalling
in perpetuis
voor eeuwig
in presentia
in aanwezigheid, in tegenwoordigheid van
inpuerperis
tijdens de bevalling
inquisitio
vraag, onderzoek
insanabilis
ongeneesbaar, ongeneeslijk
insanae mentis
krankzinnig
insania
waanzinnigheid
in solidum
ieder hoofdelijk aansprakelijk, door een solidaire akte verbonden
institor
winkelier, kramer, uitdrager, opkoper
instrumentum
akte
insuper
boven, bovendien
integer, integra, integrum
rein, maagdelijk
integralis
geheel, compleet
in tempore clauso
in de gesloten tijd
inter
tussen
inter adstantium preces
met de gebeden der omstaanden
interdum
soms
interea
ondertussen
interim
ondertussen, soms, tijdelijk
inter missarum solemna
tijdens de mis
interscripto
onderschreven
interstitium
tijd tussen de roepen (of tussen de wijdingen)
inter vivos
onder levenden,met de warme hand (schenking, donatie)
intestat
gestorven zonder biechtvader (in de middeleeuwen)
intestatus
zonder testament gestorven
intime
diep, zeer, dringend
intimare
intimeren, dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen, vonnis betekenen
(in)tinctor
verver
intra
binnen
inunctus
ongezalfd
inventitius
vondeling
inventus
gevonden, vondeling
investitus
pastoor
in vita sua
in zijn/haar leven
ipsa, ipse, ipsum
zelf, zijzelf, hijzelf
ista, iste, istud
deze, dit
ita est
zo is het, het is aldus (onder een gecollationeerde akte,geschreven door degene die de akte nakeek)
item
op dezelfde wijze, evenzo
iterum
andermaal
iudex, iudicis
rechter (in een proces)
iuncti sunt
zijn (door het huwelijk) verbonden
iunior
de jongere
iunioris
van de jongere
iunctum, iungere, iunxi
verbinden, verenigen
iuris utrusque baccalaureus
baccalaureaat in de rechten (burgerlijke en kerkelijke)
iuris utriusque licentiatus
licenciaat in de rechten (burgerlijke en kerkelijke)
iuribus, iuris, ius
recht, rechten te betalen bij doop
iuvenis
jong, jonge man
iuvenis adolescens
jongeling
iuvenis innuptus
ongehuwde jongen
iuventus, iuventutis
jeugd
iuxta
naast, bij