Nl:Gebeurtenissen in Gramps

From Gramps
Jump to: navigation, search

Hier is een overzicht van de vastgelegde gebeurtenissen in Gramps met een korte uitleg.

Gebeurtenissen en gebeurtenistypes

Gebeurtenissen vormen een kernbegrip in het genealogisch onderzoek. Daarom is het belangrijk dat de terminologie en het gebruik ervan consistent is en goed gedefinieerd. Dit om optimale communicatie, vertaling en overdraagbaarheid te garanderen.

Een gebeurtenis is een overkoepelende benaming en wordt gebruikt om een feit over een persoon, een eigenlijke gebeurtenis die gebeurde in zijn/haar leven of een kenmerk aan te duiden.

Een voorbeeld, elke persoon heeft een geboortegebeurtenis en uiteindelijk ook een overlijdensgebeurtenis. Wanneer er kinderen van de persoon geboren worden, zijn dat ook gebeurtenissen. Dat iemand kinderloos is, is een kenmerk of een feit voor de persoon.


Algemeen geldt dat wanneer een gebeurtenis ingegeven wordt voor een bepaalde persoon, u tevens een verzameling gegevens kunt toevoegen zoals: een datum, een beschrijving, een locatie die met de gebeurtenis verbonden is, enz. en dit op een gestructureerde wijze.

In Gramps wordt een gebeurtenis gekenmerkt door een bepaald gebeurtenistype.

Dit is handig omdat dit u toelaat om gebeurtenissen te groeperen onder eenzelfde noemer, nl. het gebeurtenistype. Wanneer u een gebeurtenis aanmaakt, moet u dus eerst het type kiezen. dit kan zowel een van de voorgedefinieerde types zijn of een eigen zelfgemaakt type. Het type maakt u aan door gewoon de typenaam in te geven.

De voorgedefinieerde types zijn in de meeste gevallen voldoende. Maar indien nodig kunt u zelf een type aanmaken. Telkens u zo een gebeurtenis ingeeft, selecteert u het bijkomende type.

Teveel gebeurtenistypes aanmaken kan echter problematisch zijn en in de meeste gevallen is het beter om één van de voorgedefinieerde types te gebruiken in plaats van een nieuw type aan te maken met een bijkomende schakering.

Eerst dan het overzicht van de beschikbare types en later enkele gebeurtenistypes die niet tot die lijst behoren.

Gebeurtenistypes die in Gramps beschikbaar zijn

Het gebruik van de meeste types is zelf verklarend. Het gebruik ervan zal veel uitleggen. wel Maar er zijn enkele gebeurtenissen waar u moet mee opletten en enkele concepten waar u mee vertrouwd moet zijn en die misschien niet zo vanzelfsprekend zijn op het eerste zicht.

Aantal huwelijken

Het aantal keren deze persoon voorkomt in een familie als echtgeno(o)t(e) of ouder

Aanvraag scheiding

De eigenlijke aanvraag tot scheiding door één van de partners

Adelstand

Afstuderen

Alternatief huwelijk

Bas Mitzvah

De ceremonie die gehouden wordt wanneer een Joods meisje 13 jaar wordt

Bar Mitzvah

De ceremonie die gehouden wordt wanneer een Joodse jongen 13 jaar wordt

Begrafenis

Ter aarde bestellen van de overblijfselen van een persoon

Beroep

Het soort werk of het beroep van een individu

Crematie

De overblijfselen van een persoon worden door vuur verwijderd

Doodsoorzaak

Een beschrijving van de oorzaak van het overlijden van iemand

Geboorte

Start van het leven

Doopsel

Het doopgebeuren en/of de naamgeving van een kind

Doop

De doopgebeurtenis (geen LDS) maar uitgevoerd bij minderjarigen of later

Doop volwassenen

Een religieuze gebeurtenis (geen LDS) waarbij een volwassene gedoopt wordt of een naam gegeven wordt

Eerste communie

Een religieuze ritus: de eerste keer dat er deelgenomen wordt aan het maal van de Heer

Eigendom

Met betrekking tot bezittingen zoals gronden en woningen of ander eigendomsbezit

Emigratie

Het verlaten van het vaderland met de bedoeling zich elders te vestigen

Geadopteerd

Dit type is voorzien voor adoptie van kinderen. Typisch wordt deze gebeurtenis toegevoegd aan de persoon die geadopteerd wordt, met deze geadopteerde persoon in de hoofdrol. Administrators, ambtenaren en ouders kunnen worden toegevoegd aan deze gebeurtenis met een andere rol: zie ook rol in gebeurtenis.

Deze geadopteerd gebeurtenis kan ook gebruikt worden om het adoptieproces (dat verscheidene maanden kan duren), maar ook als de juiste plaats om een adoptiecertificaat dat u als bron gebruikt, te registreren.

Wanneer u de persoon toevoegt aan de familie waarin hij/zij werd geadopteerd, dient u de relatie naar de adoptieouders als adoptie te beschrijven. Dit kan lijken op dubbele informatie, maar dit wordt in bepaalde verslagen gebruikt.

Geboorte

Gekozen

Graad

Een gebeurtenis waar diploma's of graden worden toegekend aan personen

Huwelijk

De huwelijksgebeurtenis is een officiële verbindingceremonie tussen twee mensen. Met ander woorden, de toestand van verbonden te zijn met een andere persoon, met wederzijdse toestemming en door een contract vastgelegde relatie, die door de wet erkend wordt.

Normaal gebruikt u deze gebeurtenis in Gramps als de 'officiële' start van een familie-eenheid. Dit wordt dus als een familiegebeurtenis gebruikt met als rollen familie.

Deze gebeurtenis wordt ook ruimer bekeken dan in de normale omgangstaal. Het kan zowel een burgerlijk als kerkelijk huwelijk zijn en alle andere types van vereniging tussen volwassenen, zolang die een officieel karakter dragen.

Om een officiële beëindiging van de huwelijksgebeurtenis vast te leggen, gebruikt u best een Scheiding gebeurtenis.

Huwelijksafkondiging

Een openbare bekendmaking waarin bevestigd wordt dat twee mensen gaan huwen

Huwelijkslicentie

Het verkrijgen van een wettelijke vergunning om te huwen

Huwelijksvoorwaarden

Het vastleggen van een formele huwelijksovereenkomst, met inbegrip van de voorhuwelijkse verbintenissen waarin huwelijkspartners een overeenkomst breiken wat de eigendomsrechten zijn van een of van beiden en dit om de nalatenschap voor de kinderen veilig te stellen

Immigratie

Het gebeuren van het inschrijven in een nieuwe locatie met de bedoeling daar te gaan wonen

Medische informatie

Militaire dienst

Naturalisatie

Het feit van het verkrijgen van een staatsburgerschap

Onbekend

Opleiding

Indicatie van het bereikt opleidingniveau

Overlijden

Einde van het sterfelijke leven

Pensioen

Het einde van het uitoefenen van een beroepsactiviteit bij een werkgever na een bepaalde vastgelegde tijdsperiode

Probaat

Uitvoering van een wettelijke wilsbepaling. Kan verscheidene activiteiten voor de rechtbank over verschillende datums behelzen.

Religie

Een bepaling van de godsdienst waarmee de persoon verbonden is of waarvoor gegevens van toepassing zijn

Residentie

Het feit van op een bepaald adres een bepaalde tijd verbleven te hebben

Scheiding

Het vernietiging van een huwelijk door een wettelijke actie

Tenietdoening

Een huwelijk ongeldig verklaren vanaf het begin (bestond nooit)

Testament

Een wettelijk document dat als een gebeurtenis wordt beschouwd, waarin een persoon zijn of haar bezittingen verdeeld na zijn/haar dood. De datum van de gebeurtenis is de dag waarop het testament werd getekend door de persoon die het testament opstelde

Trouwakte

Verloving

Het vastleggen van de overeenkomst tussen mensen om te huwen

Volkstelling

Het periodiek tellen van de bevolking voor een bepaalde gemeenschap, kan op nationaal of gemeentelijk niveau zijn

Vorming

Wijding

Het bekomen van een geestelijke wijding in het algemeen

Zegening

Een religieuze gebeurtenis waarbij goddelijke voorspraak of zorg wordt geschonken. Vaak in combinatie met een naamceremonie

Gebeurtenistypes die niet beschikbaar zijn

Loting dienstplicht

De loting om de dienstplicht was een veelvoorkomend selectiesysteem om te bepalen wie in militaire dienst moest en wie niet. Voor de komst van een vast en geregeld leger, was het onmogelijk om alle jonge mannen te trainen. Daarom was er een selectieprocedure voorzien. Om dit tot zo eerlijk mogelijk te laten verlopen wordt een soort loting georganiseerd onder de jongens van een bepaalde leeftijd.

De documenten die betrekking hebben op deze lotingen bevatten vaak bruikbare genealogische informatie omdat alle jongens van een bepaalde leeftijd moesten deelnemen.

Dit gebeurtenistype kunt u best gebruiken voor alle feiten/kenmerken die verband hebben met deze lotingen zoals:

a) de eigenlijke loting. Dze is vaak verbonden met een locatie en een specifieke datum.

b) legale documenten in verband met de lotingen. Jongens van rijke ouders konden zich vrijkopen. Dan ging er iemand in hun plaats in militaire dienst. Hiervan werden wettelijke contracten opgesteld.

c) desertiedocumenten in verband met de lotingen. Velen emigreerden naar het buitenland om zo deelname aan de loting te vermijden. Dit had tot gevolg dat ze als deserteurs werden genoteerd in hun vaderland. In het genealogisch onderzoek kan dit zeer moeilijk te achterhalen zijn, omdat de deserteurs vaak hun naam veranderden.

Gebeurtenissen en feiten

Deze Engelstalige website PhpGedView geeft een opsomming van de naamconventies in de Gedcom standaard voor Gebeurtenissen en Feiten.|||