He:תעודת פטירה

From Gramps
Revision as of 10:29, 26 May 2021 by Avma (talk | contribs) (format)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

כללי

תעודת פטירה היא תעודה ציבורית המעידה שאדם מסוים נפטר מהעולם. הנהלים להנפקת תעודת פטירה שונים ממדינה למדינה. מדינות מסויימות מנפיקות גם תעודות פטירה לחיות מחמד. היא עשויה לכלול מידע רב ערך כגון: שמו המלא של הנפטר (אם לא היה ידוע קודם) לצד שמות הוריו, לרבות שם הנעורים של האם, מקום ושעת הפטירה.

תעודת פטירה בישראל

תעודת הפטירה ישראלית.

בישראל מונפקת תעודת פטירה לבקשת בני משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג או בת זוג, ילדים, נכדים, אחים, הורים וסבים) של הנפטר או לבקשת בעל עניין אחר, שיבהיר את עניינו, אך רק עבור מי שנפטר בארץ. בעת בקשה להנפקת תעודת פטירה, המבקש נדרש למסור את מספר הזהות של הנפטר ואת פרטי המבקש ולמלא את הטופס המתאים. התעודה מונפקת על ידי משרד הפנים ורק לאחר שמרשם האוכלוסין עודכן על ידי הודעת הפטירה חתומה על ידי רופא. אם המבקש הוא בן או בת זוג של הנפטר, משרד הפנים יעדכן בהזדמנות זו את מעמדם האישי בתעודת הזהות שלו או שלה, לפי המקרה.

תעודות פטירה של ארצות הברית

תעודת הפטירה של אל-קפונה.

בארצות הברית תעודת פטירה יכולה להגיע בשתי צורות: רשמית ולא רשמית. ניתן להשיג עותקים ממשרד רשום האוכלוסין של המדינה או ממחלקת הבריאות של המחוז בו נפטר האדם. תעודת פטירה לא רשמית, היא בדרך כלל תדפיס מחשב ובה חלק מהנתונים הכלולים בתעודת פטירה רשמית, כגון שמו המלא של האדם, שמות מלאים של הוריהם (כולל שם הנעורים של האם, אם ידוע), יחד עם המחוז והמדינה שם נפטר האדם. אזורים מסוימים עשויים לכלול גם את בית ההלוויות ואת מקום הקבורה.

תעודת פטירה רשמית היא עותק חוקי של רישום מותו של אדם. הבדל חשוב אחד בגרסה זו לעומת העותק הלא רשמי הוא שלעתים קרובות היא תכלול את סיבת המוות. ברוב מדינות ארה"ב זה נחשב לעתים קרובות כמידע רגיש ולעיתים הוא מונגש רק לבני משפחה מדרגה ראשונה לרבות צאצאיהם. העותק הרשמי יכיל את המידע שיופיע בעותק הלא רשמי, אך בנוסף גם מידע כמו, דיווח על המוות, תוצאות נתיחה לאחר המוות (אם נעשה כזה) ושעת המוות. לעיתים גם יצויין שהמנוח היה חיל משוחרר לרבות מספר הביטוח הלאומי שלו. תעודת פטירה רשמית היא לרוב העתק מדויק (נאמן למקור) של המקור המופיע בתיק הנפתר שנשמר במרשם האוכלוסין, התעודה מודפסת על נייר מכתבים רשמי של הממשל עם חותמת הגוף השלטוני. בקשה להנפקת תעודת פטירה תיעשה יחד עם הוכחה שהמבקש הוא אכן צאצא של הנפטר. ניתן לעשות זאת באמצעות העתק של תעודה מזהה תקפה הכוללת תמונה (כגון רישיון נהיגה) בצרוף טפסי בקשה רשמיים חתומים, תלוי בגוף השלטוני הרשמי המחזיק ברשומה. הנפקת עותק לא רשמי של תעודת פטירה כרוכה בדרך כלל בתשלום סמלי. עותק רשמי יעלה מעט יותר.

Tango-Dialog-information.png
איות שמות

זכרו ששמות מאויתים לפעמים בצורות שונות. במיוחד אם האדם עבר ממדינה דוברת שפה אחת למדינה שדוברת שפה שונה. לדוגמה, בתעודת הלידה נכתב שמו של של אדם 'לואיס', ואילו בתעודת הפטירה השם מאוית כ'לואי'. במיוחד נפוץ בשמות של אנשים שהגרו ממדינה אחת לשניה. לכן זה רעיון לא רע בכלל להסתמך על יותר ממקור עיקרי אחד כדי להצליב שמות של אנשים.


External Links and sources