Difference between revisions of "Gramps 5.1 Wiki Manual - Entering and editing data: detailed - part 2/sk"

From Gramps
Jump to: navigation, search
(Odkazy)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
(Selektor Výber mediálneho objektu)
(Tags: Mobile edit, Mobile web edit)
Line 173: Line 173:
 
[[File:SelectAMediaObject-file-selector-dialog-example-50.png|thumb|right|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Výber mediálneho objektu - dialógové okno výberu (súboru) - príklad]]
 
[[File:SelectAMediaObject-file-selector-dialog-example-50.png|thumb|right|450px|Fig. {{#var:chapter}}.{{#vardefineecho:figure|{{#expr:{{#var:figure}}+1}}}} Výber mediálneho objektu - dialógové okno výberu (súboru) - príklad]]
  
Dialogové okno {{man label|Výber mediálneho objektu}} pre výber súboru umožňuje zobraziť náhľad a vybrať mediálny súbor, ktorý chcete pripojiť, a zároveň môžete upraviť zobrazený {{man label|Názov:}} (Predvolené nastavenie je názov súboru bez prípony).
+
Dialógové okno {{man label|Výber mediálneho objektu}} pre výber súboru umožňuje zobraziť náhľad a vybrať mediálny súbor, ktorý chcete pripojiť, a zároveň môžete upraviť zobrazený {{man label|Názov:}} (Predvolené nastavenie je názov súboru bez prípony).
 
*{{checkbox|0}}{{man label|Previesť na relatívnu cestu}} (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté, kým nie je začiarknuté prvýkrát, a pamätá si ho pri každom ďalšom výbere obrázka).
 
*{{checkbox|0}}{{man label|Previesť na relatívnu cestu}} (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté, kým nie je začiarknuté prvýkrát, a pamätá si ho pri každom ďalšom výbere obrázka).
  

Revision as of 09:01, 12 November 2021

Predchádzajúca Index Nasledujúca


V predchádzajúcej časti ste získali podrobný prehľad o tom, ako zadávať a upravovať údaje o osobách, vzťahoch a dátumoch. Táto časť pokračuje ďalšími objektmi, s ktorými sa v programe Gramps stretnete.

Úprava informácií o udalostiach

Fig. 9.2.1 Kategória Udalosti - Pohľad Udalosti (zoznam) - príklad

Pridanie Udalosti k osobe umožňuje zaznamenať nájdené informácie.

Pri pridávaní udalosti do kategórie Udalosti sa zobrazí dialógové okno Nová udalosť.

Ak chcete pridať alebo upraviť údaje o udalosti, prepnite na Pohľad kategórie Udalosť a vyberte požadovanú položku v zozname udalostí. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte nasledujúce dialógové okno Nová udalosť .

Dialógové okno Nová udalosť

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Fig. 9.2.2 Úprava udalosti - dialógové okno - príklad

Udalosti sa upravujú prostredníctvom dialógového okna Editor udalosti. Toto dialógové okno je prístupné buď z dialógového okna Úprava osoby} alebo z dialógového okna Manželstvo/Vzťah.

Horná časť umožňuje zobraziť a upraviť základné informácie o udalosti:

 • Typ udalosti: môžete vybrať z dostupných typov uvedených v rozbaľovacej ponuke Typ udalosti. Napríklad Narodenie (predvolené), Krst, Úmrtie, Pohreb atď. Môžete zadať vlastnú Udalosť Vlastné typy zadaním priamo do tohto vstupného poľa.
 • Dátum: udalosti môže byť presný dátum, rozsah (od ... do ..., medzi ...) alebo nepresný dátum (približne ...).
  • Tlačidlo Vyvolať editor dátumu spustí dialógové okno Výber dátumu.
 • Popis: vám dáva možnosť uviesť dlhší popis, čo je to za udalosť.
  • Záznam je verejný - Prepnutím zámku Súkromie označíte záznam udalosti ako súkromný, čo umožňuje jeho vynechanie v správach.
 • Miesto: môžete vybrať zo zoznamu predtým zadaných miest pomocou tlačidla Vybrať existujúce miesto alebo ho môžete zadať nanovo pomocou tlačidla Pridať nové miesto. Okrem toho môžete do tohto poľa pretiahnuť položku miesta.
 • ID: je jedinečný identifikátor udalosti. Toto pole nechajte prázdne, aby program Gramps mohol túto hodnotu automaticky generovať pre nové udalosti.
 • Značky: umožňuje vybrať existujúcu značku pomocou tlačidla Upraviť zoznam značiek.

Stránky s kartami nových udalostí

V centrálnej časti okna sa zobrazujú karty obsahujúce rôzne kategórie informácií. Kliknutím na kartu zobrazíte alebo upravíte jej obsah. Karty poskytujú nasledujúce kategórie informácií o údajoch o udalosti:

Citácie zdrojov

Záložka Citácie zdrojov umožňuje zobraziť a upraviť zdroje relevantné pre udalosť. V centrálnej časti okna sa nachádzajú všetky takéto odkazy na zdroje uložené v databáze. Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť a odstrániť odkaz na zdroj súvisiaci s udalosťou. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je zdrojový odkaz vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámky poskytuje miesto na zaznamenanie poznámok alebo komentárov k udalosti. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Galéria

Záložka Galéria

Atribúty

Záložka Atribúty

Odkazy

Záložka Odkazy


V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá OK a Zrušiť. Kliknutím na tlačidlo OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien. Stlačením tlačidla Pomoc sa zobrazí nápoveda, ak je k dispozícii.

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je označenie záložky napísané tučným písmom, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.Úprava odkazov udalosti

Odkazy na udalosť spájajú udalosť s osobou a umožňujú poskytnúť ďalšie informácie o udalosti.

Pri pridávaní odkazov na udalosti na kartu Upraviť osobu Udalosti sa na karte zobrazí dialógové okno Editor odkazu udalosti.


Dialógové okno Editor odkazu udalosti

Tango-Dialog-information.png
Tip

Informácie v tomto dialógovom okne sú špecifické pre konkrétny odkaz. Na jednu udalosť možno odkazovať viackrát a všetky takéto odkazy budú mať spoločné celkové informácie o udalosti. Toto dialógové okno vám umožňuje zadať údaje špecifické pre odkaz, napríklad príslušnú rolu, atribút na bližšie určenie a zdokumentovanie odkazu.


Fig. 9.2.3 Editor odkazu udalosti - dialógové okno - predvolené

Dialógové okno Nová citácia obsahuje dve časti: Informácie odkazu a Zdieľané informácie.

 • V časti Informácie odkazu sú uvedené podrobnosti súvisiace s konkrétnym odkazom na túto udalosť: Všeobecné, Poznámky, Atribúty.
 • V časti Zdieľané informácie sa zobrazujú : Všeobecné, Odkazy na zdroje, Atribúty, Poznámky, Galéria, Odkazy.


Informácie odkazu

Stránky s kartou Informácie odkazu
Všeobecné

Pre {Rola: osoby v tejto udalosti použite 'Primary (predvolené počas pridania udalosti) možnosť pre hlavného príjemcu. Použite popisnú rolu v udalosti (napr, Aide, Bride, Celebrant, Clergy, Family, Ženích, Informant, Svedok) pre udalosti, kde osoba nie je primárnym účastníkom.

Udalostiam pridaným k Osobe prostredníctvom Zdieľania alebo pretiahnutím sa priradí 'Neznáma Rola v udalosti v predvolenom nastavení. Ak má Osoba rovnakú Rolu, nastavte jej Rolu tiež na Primárnu.

Ak žiadna z preddefinovaných Rolí nie je vhodná, pridajte Rolu Vlastné typy zadaním nového názvu Roly na klávesnici namiesto výberu jednej z Rolí z rozbaľovacej ponuky Role. Všetky pridané vlastné typy rolí zostanú dostupné v tejto rozšírenej ponuke... pokiaľ sa strom neexportuje a znovu neimportuje alebo nevyčistí pomocou Doplnkov tretích strán, napríklad pomôcka ako Type Cleanup.

Poznámky


Atribúty


Zdieľané informácie

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Všeobecné
Gramps-notes.png
Poznámka

Všetky zmeny v zdieľaných informáciách o udalosti sa prejavia v samotnej udalosti pre všetkých účastníkov udalosti.


Citácie zdrojov


Atribúty


Poznámky


Galéria


Odkazy


Úprava informácií o mediálnych objektoch

Ak chcete pridať alebo upraviť údaje o médiách, prepnite sa na Pohľad kategórie Médiá a vyberte požadovanú položku v zozname médií. Dvakrát kliknite na túto položku alebo kliknite na tlačidlo Upraviť na paneli nástrojov, čím vyvoláte nasledujúce dialógové okno editora Nové médium.

Dialógové okno Nové médium

Fig. 9.2.4 Editor nového média - dialógové okno - príklad zobrazujúci vlastnosti média

V hornej časti sa zobrazí miniatúrny náhľad objektu média, ak je k dispozícii, spolu so súhrnom jeho vlastností (ID, Dátum, Cesta a typ objektu), ktoré môžete zobraziť a upraviť. Tieto informácie môžete zadať priamo do príslušných polí. V prípade dátumu môžete informácie zadať aj kliknutím na tlačidlo Vyvolať editor dátumu, čím vyvoláte dialógové okno 'Výber dátumu.

 • Popisný Názov: pre tento mediálny objekt.
 • ID: je jedinečný záznam na identifikáciu mediálneho objektu, ponechajte ho prázdny, ak ho má generovať program Gramps.
  • Prepínač súkromia pre tento mediálny objekt Záznam je verejný(predvolené) alebo Záznam je súkromný.
 • Dátum: dátum spojený s mediálnym objektom, napr. pre obrázok to môže byť dátum jeho zhotovenia.
  • Vyvolať editor dátumu na vyvolanie dialógového okna 'Výber dátumu.
 • Cesta:} mediálneho objektu v počítači. Gramps neukladá médium interne, ukladá iba cestu! Nastavte Relatívnu cestu v záložke Predvoľby > Všeobecné Základná cesta pre relatívne cesty k médiám: položku, aby ste nemuseli opakovane zadávať spoločný základný adresár, v ktorom sú uložené všetky vaše médiá. Nástroj Správca médií môže pomôcť pri správe ciest ku kolekcii objektov médií.
  • Tlačidlo Otvoriť prehliadač súborov na výber mediálneho súboru v počítači.
 • Tlačidlo Upraviť zoznam značiek.

V spodnej časti okna sa zobrazujú štyri záložky poznámkových blokov obsahujúce rôzne kategórie informácií. Kliknutím na kartu zobrazíte alebo upravíte jej obsah. V spodnej časti okna sa nachádzajú tlačidlá Pomoc, Zrušiť a OK. Kliknutím na OK sa použijú všetky zmeny vykonané na všetkých kartách a dialógové okno sa zatvorí. Kliknutím na tlačidlo Zrušiť sa okno zatvorí bez uplatnenia akýchkoľvek zmien. Stlačením tlačidla Pomoc sa dostanete sem.

Gramps-notes.png
Poznámka

Každý mediálny objekt je označený svojou Cestou. Za sledovanie súborov objektov je zodpovedný používateľ. Program Gramps bude iba odkazovať a zobrazovať obsah, nie spravovať samotné súbory.

Gramps-notes.png
Poznámka

Kliknutím na OK sa zmeny okamžite uložia do databázy (zapíšu sa na disk). Všetky zmeny sú okamžité.

Nové stránky karty Médiá

Tango-Dialog-information.png
Tip

Ak je označenie karty napísané tučným písmom, znamená to, že obsahuje údaje. Ak nie, neobsahuje žiadne údaje.


Karty predstavujú nasledujúce kategórie údajov médií:

Zdroje citácií

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Atribúty

Záložka Atribúty umožňuje zobraziť a upraviť konkrétne informácie o mediálnom objekte, ktoré možno vyjadriť ako Atribúty. V spodnej časti sa zobrazuje zoznam všetkých takýchto atribútov uložených v databáze. V hornej časti sa zobrazujú podrobnosti o aktuálne vybranom atribúte v zozname (ak existuje). Tlačidlá + , Upraviť a - umožňujú pridať, upraviť alebo odstrániť atribút. Všimnite si, že tlačidlá Upraviť a - sú dostupné len vtedy, keď je atribút vybraný zo zoznamu.

Poznámky

Záložka Poznámka poskytuje miesto na zaznamenávanie rôznych informácií o zdroji, ktoré sa nedajú prehľadne zaradiť do iných kategórií. Táto oblasť je obzvlášť užitočná na zaznamenávanie informácií, ktoré sa prirodzene nezmestia do dvojíc "Parameter/Hodnota" dostupných pre atribúty. Ak chcete pridať poznámku alebo upraviť existujúce poznámky, jednoducho upravte text v poli na zadávanie textu.

Odkazy

Na karte Odkazy sú uvedené všetky záznamy v databáze, ktoré sa vzťahujú na daný mediálny objekt. Zoznam je možné zoradiť podľa ľubovoľného nadpisu stĺpca: Typ , ID alebo Názov. Dvojkliknutím na záznam môžete zobraziť a upraviť príslušný záznam.

Gramps-notes.png
Poznámka

Na karte Odkazy sa môžu zobrazovať len primárne objekty: Osoba, Rodina, Udalosť, Zdroj alebo Miesto. Sekundárne objekty, ako sú Názvy a Atribúty, síce môžu odkazovať na mediálny objekt, ale zobrazia sa len prostredníctvom svojich primárnych objektov, ku ktorým patria.


Úprava odkazov mediálneho objektu

Keď odkazy mediálneho objektu spájajú mediálny objekt s iným objektom na karte Úprava osoby Galéria, tlačidlo Zdieľať vyvolá Výber_mediálneho_objektu selektor a po výbere mediálneho objektu sa zobrazí dialógové okno Editor mediálneho odkazu

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Selektor Výber mediálneho objektu

Fig. 9.2.5 Výber mediálneho objektu - dialógové okno výberu (súboru) - príklad

Dialógové okno Výber mediálneho objektu pre výber súboru umožňuje zobraziť náhľad a vybrať mediálny súbor, ktorý chcete pripojiť, a zároveň môžete upraviť zobrazený Názov: (Predvolené nastavenie je názov súboru bez prípony).

 • Previesť na relatívnu cestu (začiarkavacie políčko je predvolene nezačiarknuté, kým nie je začiarknuté prvýkrát, a pamätá si ho pri každom ďalšom výbere obrázka).Dialógové okno Editor odkazu média

Fig. 9.2.6 Editor odkazu média - dialógové okno - zbalený predvolený príklad

Dialógové okno Editor odkazu média.

Pozri tiež Ako vytvoriť odkazy oblasti obrázkov

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Fig. 9.2.7 Editor odkazu média - dialógové okno - príklad rozšírenej sekcie "Zdieľané informácie"

Sekciu Zdieľané informácie môžete tiež rozšíriť.


Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.Začiatok sekcie

Gramps-notes.png

This article's content is incomplete or a placeholder stub.
Please update or expand this section.


Stránky so záložkou Top sekcia
Všeobecné
 • Rohy oblasti : x1, x2, y1, y2.

Časť oblasť umožňuje vybrať konkrétnu oblasť na objekte médií. Na výber oblasti môžete použiť kurzor myši na obrázku alebo pomocou týchto otočných tlačidiel nastaviť ľavý horný a pravý dolný roh odkazovanej oblasti. Bod (0,0) je ľavý horný roh obrázka a (100,100) pravý dolný roh.

 • Súkromie

Tlačidlo Súkromie vám umožňuje označiť, či sa záznam považuje za súkromný alebo nie. Začiarknutím políčka Súkromný záznam označíte tento záznam ako súkromný.

Pozrite si tiež Naratívna webová stránka. Záložka Galéria podporuje výstup týchto odkazovaných oblastí.


Zdroje citácií


Atribúty


Poznámky


Zdieľané informácie

Stránky karty Zdieľané informácie
Všeobecné


Odkazy


Zdroje citácií


Atribúty


Poznámky