Open main menu

Gramps β

Fi:Ominaisuudet

Revision as of 06:35, 26 August 2018 by Niememat (talk | contribs) (Yleiskatsaus)
Gramps-notes.png

Please update or expand this section.


Yleiskatsaus

Dashboard Työpöytä
DashboardCategoryView-example-50.png
Näyttää erilaiset yleiskäyttöiset Grampletit ja pienet widgetit, jotka auttavat sukututkimustasi.
People Henkilöt
People-tree-view-grouped-people-50.png
Näyttää sukupuussa olevat henkilöt ilman suhteita. Tämä kategoria sisältää Henkilöt listanäkymän ja Ryhmitetyt henkilöt näkymän. Näyttöä voi suodattaa esiasennettujen tai mukautetun suotimien avulla..
Relationships Suhteet
Relationships-category-view-50.png
Display a family of parents, grandparents and children with the birth/death dates and relationships. Navigate to nearby relatives with a single click.
Family Perheet
Families-category-list-view-50.png
List all families in a single view. Double-click on each to edit, add notes, and to see parents and children in each family.
Charts Kaaviot - Esipolvien taulu
ChartsCategory-pedigreeview1-horizontal-right-standard-5gen-default-50.png
Display the family in the traditional pedigree view. Hold the mouse over individuals to see more information about them and to move to more distant parts of the tree
Charts Kaaviot - Viuhkakaavio
ChartsCategory-fanchartview-fullcircle-9gen-default-50.png
Displays graphical trees for the selected person.
Charts Kaaviot - Jälkeläisviuhka
ChartsCategory-desendantfan-fullcircle-9gen-default-50.png
Displays graphical trees for the selected person.
Charts Kaaviot - 2-suuntainen viuhkakaavio
KaavioCategory-2wayfan-default-50fi.png
Näyttää valitulle henkilölle graafiset sukupuut. 4 Sukupolvea esivanhempia (yläosa) / 4 sukupolvea jälkeläisiä (alaosa).
Events Tapahtumat
EventsCategory-EventsListView-example-50.png
Displays the events in the family tree in a single view. Double-click on each to edit, add source, and to see which individuals reference the event.
Places Paikat
PlacesCategory-PlaceListView-50.png
Displays the places in the family tree and sort the list by half a dozen headings such as City, County or State.
Geography Kartat
GeographyCategory-GeoPlacesView-AllKnownPlaces-openstreemap-example-50.png
Displays data of your family tree on a map.
Sources (v3.4.x) Lähteet
SourcesCategory-CitationTreeView-example-50.png
Displays the sources in the family tree in a single view. Double-click on each to edit, add notes, and to see which individuals reference the source.
Citations Lainaukset
CitationsCategory-CitationsListView-example-50.png
Displays the citations in the family tree.
Repositories Arkistot
RepositoriesCategory-RepositoriesListView-example-50.png
List all source repositories in a single view. Double-click on each to edit, add notes, and to see which sources reference the repository.
Media Mediat
MediaCategory-MediaListView-example-50.png
List all forms of media referenced in the family tree. Can be graphic images, videos, sound clips, spreadsheets, documents, etc.
Notes Lisätiedot
NotesCategory-NotesListView-example-50.png
Displays the notes in the family tree.

Ominaisuudet

 • Bookmark favorite individuals for quick access. (The number able to be marked is unlimited)
 • Custom filters. In addition to the numerous preset filters, create any number of selections based on interesting facts about your family to use for reports and data exports.
 • Link any media or filetype to your Gramps family tree. Choose between copying or linking the file to the database.
 • Privacy options allow restriction of any information marked with this option or information about living individuals. Data marked with this option can be excluded in reports and data exports.
 • Multiple calendars and date ranges are supported. You can convert between Gregorian, Julian, Hebrew, French republican, Persian and Islamic calendars from within Gramps via the Date selection window, and you can use fuzzy dates like about 1874, estimated 1905, ...
 • View, edit, and save Image Exif Metadata for use with modern-day cameras, cell phones, and graphic programs...

Kielet

 • Multiple languages and cultures support is mature.
  • Translations exist for 40 languages + 1 Custom Language (See the Gramps translations)
  • Gramps has been designed so that new translations can easily be added with little development effort. If you are interested in participating please contact us.
  • Relationship calculators available in four languages
  • Full Unicode support. Characters for all languages are properly displayed.

Reportit

An example descendant chart

Generate brief or detailed reports for the ancestors or descendants of an individual.

 • Multiple styles of reports are currently available by default. Users can also create their own custom styles.
 • Eight output formats are supported by Gramps: PDF, OpenDocument, HTML, Rich Text Format (RTF), Latex, and plain text.
 • Custom reports can be created by advanced users under the "plugin" system which allows the sharing of custom report styles between users.
 • Book report allows the user to collect a variety of reports in a single document, which in turn is easier to distribute.

Charts and Graphs - Create graphical Ancestor and Descendant charts in several formats.

 • Box and Fan charts are available, see eg here.
 • Multiple formats are supported by Gramps for charts and graphs: OpenDocument Draw, PDF, PostScript, and SVG.
 • Custom charts can be created by users. We hope to add more in the near future through the contributions of users and developers.

Export to Web Pages -Select the entire database, family lines or selected individuals to a collection of web pages ready for upload to the World Wide Web.


Työkalut

A rich set of tools includes operations such as checking database for errors and consistency, as well as the research and analysis tools such as event comparison, duplicate people finding, interactive descendant browser, and others.

 • Merge. Combine two separate people into one. Very useful combining two databases with overlapping people.
 • Soundex generator. Generate the standard codes commonly used in genealogy to compare similar sounding names even though spelled differently.

Tiedostomuodot

Import/Export support for several different formats.

 • GEDCOM import and export. Extensive support for the defacto industry standard GEDCOM version 5.5.1 so you can exchange Gramps information to and from users of most other genealogy programs.
 • Gramps package import and export. A compressed file containing your family tree data and any other files used. Useful for backup or sharing with other Gramps users.
 • Export to CD Burner. Export data and media directly to the GNOME file manager (Nautilus) for burning to CD.
 • Web Family Tree export. Web Family Tree (WFT) allows you to display your family tree online with only a single file, instead of many html files the web page report generates. See their homepage for more information.

Yhteisö

 • Active community involvement. Many current Gramps users contribute reports, suggestions, and feedback to the developers through the supported public mailing lists. The Gramps program has been available for over 14 years and has many features and capabilities.
 • Active development effort. New versions already in testing use an advanced database design that guarantee very fast access to many thousands of entries in the database. Other new features are being designed and coordinated by several active developers. Many additional participants assist through the mailing lists. Group effort shapes and tests Gramps constantly improving functionality and usability.
 • Portable. Gramps is written in a computer language called Python using GTK and GNOME libraries. While only well supported in certain Unix and Linux environments, these are multi-platform development libraries, meaning that Gramps can be ported to any platform the required libraries are ported to.
 • Free Software/Open Source development model means Gramps can be extended by any programmer since all of the source code is freely available under its license.
 • Gramps is freely distributed under the GPL!

Tarkistuslista

Gramps 3.4.9 4.2.8 5.0.0
Price Free Free Free
Open Source Yes Yes Yes
Category Views
Dashboard(was Gramplets) Yes Yes Yes
People(was Individual) Yes Yes Yes
Families Yes Yes Yes
Relationships Yes Yes Yes
Charts Yes (1 - Pedigree Chart) Yes (3 - Pedigree Chart / Ancestor Fan Chart / Descendant Fan) Yes (4 - Pedigree Chart / Ancestor Fan Chart / Descendant Fan / 2-Way Fan)
Events Yes Yes Yes
Places Yes Yes Yes
Geography Yes Yes Yes
Sources Yes Yes Yes
Citations Yes Yes Yes
Repositories Yes Yes Yes
Media Yes Yes Yes
Notes Yes Yes Yes
Chart Types
Reports
Books Yes Yes Yes
Family Group Sheets Yes Yes Yes
Individual Summary Yes Yes Yes
Sosa Numbering (ascendants) Yes Yes Yes
Henry Numbering (descendants) Yes Yes Yes
Count numbering (descendants) Yes Yes Yes
Calendar Yes Yes Yes
Database
Native Database Yes (Berkeley DB) Yes (Berkeley DB) Yes (Berkeley DB/ SQLite)
Size Limit Yes (tested up to 250.000 people) / /
Open multiple Databases at once No (works for viewing, not supported !!) / /
Multimedia
Audio Yes Yes Yes
Video Yes Yes Yes
Images Yes Yes Yes
Remote
Remote Access Yes (linux, over X connection) ? ?
Collaboration No ? ?
International
Unicode Yes(30) Yes(37) Yes(40+)
Languages English, Albanian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Lithuanian, Macedonian, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Vietnamese. English(USA), English(UK), Arabic, Albanian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Lithuanian, Macedonian, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Vietnamese. English(USA), English(UK), Arabic, Albanian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Finnish, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Lithuanian, Macedonian, Norwegian (Bokmål and Nynorsk), Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Vietnamese.
Compatibility
GEDCOM 5.5 Import/Export Import/Export Import/Export
GEDCOM 5.5.1 N/A N/A Import/Export
HTML Export Export Export
XML GRAMPS XML Gramps XML Gramps XML
Backup On Menu On Menu On Menu
Platform
Linux Yes (Officially Supported compile/install) Yes (Officially Supported compile/install) Yes (Officially Supported compile/install)
Windows Yes (Community Supported) Yes (Community Supported) Yes (Community Supported)
Mac Yes (Community Supported) Yes (Community Supported) Yes (Community Supported)
BSD Yes (user compile/install) Yes (user compile/install) Yes (user compile/install)
Additional Features
Match/Merge Yes(Limited) Yes(Limited) Yes(Limited)
Multiple relationships (adoptive-foster) Yes Yes Yes
Relationship calculator Yes Yes Yes
Soundex calculator Yes Yes Yes
Spell check in notes Yes Yes Yes
3rd party Addon/plugin infrastructure Yes Yes Yes
Check for Program Update No (Only for addons) No (Only for addons) No (Only for addons)
User Manual Yes (online) Yes (online) Yes (online)

Contents

Katso myös